วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

วารสารวิชาการปทุมวันเป็นวารสารที่ผ่านการประเมินคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น สาขาวิชาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที: 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที: 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที: 3 กันยายน – ธันวาคม

 


Vol 9, No 25 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562


Cover Page