วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

วารสารวิชาการปทุมวันเป็นวารสารที่ผ่านการประเมินคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 ซึ่งจะได้รับการรับรองคุณภาพของวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น สาขาวิชาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที: 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที: 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที: 3 กันยายน – ธันวาคม

 


Vol 11, No 32 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 32 กันยายน-ธันวาคม 2564


Cover Page