ผลกระทบของความเร็วรอบที่มีต่อสมรรถนะปั๊ม

มานพ พิพัฒหัตถกุล, วีนัส ทัดเนียม

Abstract


การวิจัยนี้เสนอผลกระทบของความเร็วรอบ ที่มีต่อสมรรถนะของปั๊ม การทดลองใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์รุ่น A65-130 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ความเร็วรอบปกติ 1485 รอบต่อนาที ขนาด 5.5 แรงม้าเป็นต้นกำลังควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์โดยใช้อินเวอร์เตอร์ ทำการทดลองในช่วงความเร็วรอบ 750 – 2235 รอบต่อนาที ในช่วงอัตราการไหล 0-14 ลิตรต่อวินาที จากผลการทดลอง พบว่าเฮดสูงสุดที่ปั๊มทำได้เมื่ออัตราการไหลเป็นศูนย์ ได้ 16.63 เมตร ที่ความเร็วรอบ 2235 รอบต่อนาที เมื่อความเร็วรอบลดลง จะทำให้อัตราการไหลและเฮดลดลง และเมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้น จะทำให้อัตราการไหลและเฮดเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพสูงสุดของระบบเท่ากับ 47.83 เปอร์เซนต์ ที่ความเร็วรอบ 1215 รอบต่อนาที ได้อัตราการไหล 7 ลิตรต่อวินาที และเฮด 5.18 เมตร จากการทดลองพบว่าในช่วงความเร็วรอบระหว่าง 1100 - 1485 รอบต่อนาทีประสิทธิภาพของระบบจะดีที่สุด เมื่ออัตราการไหลลดลงต่ำกว่า 5 ลิตรต่อวินาที การปรับความเร็วรอบ จะทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง

Keywords


ความเร็วรอบ; อัตราการไหล; เฮด; ประสิทธิภาพ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099