ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวิเคราะห์การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยใช้เทคนิค Herfindahl Hirschman Index (HHI)

วันเพ็ญ คงช่วย, มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ

Abstract


การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวิเคราะห์การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยใช้เทคนิค Herfindahl Hirschman Index (HHI)  และหาความพึงพอใจโดยพัฒนาระบบเป็นลักษณะ เว็บแอพพลิเคชั่น พัฒนาโดยใช้ภาษา VB.Net และSQL server 2008 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบทำหน้าที่ในกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ กำหนดข้อมูลตั้งต้นของระบบ และผู้ใช้งานระบบสามารถดึงข้อมูลรายงานต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการพิจารณาข้อมูลทางการตลาดผลการทดสอบระบบปรากฏว่าการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวิเคราะห์การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยใช้เทคนิค (HHI) โดยค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของระบบเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั่วไปค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของระบบเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 จากผู้ประเมินทั้ง 2 กลุ่ม สรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมีผลการวัดประสิทธิภาพและความถูกต้องของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญเท่ากับร้อยละ 100

This special problem aims to develop a decision support system to analyze the concentration of the feed industry by using Herfindahl Hirschman Index (HHI) technique. The system is developed with VB.Net and SQL server. It is developed for 2 types of users, administrators and general users. Administrators set an authorization status for each user, and initialize the default value for users. The general users can query the report for the decision making and planning purpose. The evaluation result of satisfactory from 5 experts is in a good level with an average of 4.49 and 0.50 standard deviation. The evaluation result of 15 general users is also in a good level with an average of 4.425 and 0.47 standard deviation. From the evaluation of both groups, it can be concluded that the decision support system for analyzing the concentration of the feed industry satisfied the users’ needs. Moreover the system is accurate enough to be used in real-life.


Keywords


ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ; HHI; การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม; Decision Support Systems; HHI; The concentration of the industry.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099