การสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ

ชัชวาล พรพัฒน์กุล

Abstract


การนำเครื่องวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับแบบดิจิตอลไปใช้งานโดยไม่ทราบถึงค่าความผิดพลาดของเครื่องมือวัดที่เกิดขึ้นรวมถึงค่าความไม่แน่นอนของเครื่องมือ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของสินค้า ดังนั้น ในบทความนี้จะนำเสนอเทคนิคและวิธีการสอบเทียบและการคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น โดยการสุ่มเครื่องมือวัดมาหนึ่งเครื่องจากทั้งหมดสิบเครื่องในรุ่นเดียวกันมาทำการสอบเทียบกับเครื่องมือจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับมาตรฐาน ด้วยวิธีการตาม EA-10/15 และคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนจาก Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับแบบดิจิตอล ที่ย่านการวัด 600 mV โดยที่จ่ายค่ามาตรฐานที่ 540.00 mV 100.00 Hz ค่าที่อ่านได้เฉลี่ย 540.066 mV ค่าความไม่แน่นอนขยาย ไม่เกิน  ± 0.2 mV

Keywords


เครื่องมือวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ; การสอบเทียบ; ความไม่แน่นอนในการวัด

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099