รูปแบบการตัดสินใจเลือกสัญญาซ่อมและการจัดหาอุปกรณ์สำรอง

กิตติ ศศิวิมลลักษณ์, วิโรจน์ มงคลเทพ

Abstract


บทความทางวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอาวิชาทฤษฎีสถิติและทฤษฎีการตัดสินใจมาประยุกต์ใช้ในการเสนอรูปแบบในการตัดสินใจเลือกสัญญาซ่อม และการจัดหาอุปกรณ์สำรอง โดยใช้ฟังก์ชันความพอใจเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ โดยที่รูปแบบเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกสัญญาซ่อมเป็นดังสมการ

แล้วจะเลือกสัญญาซ่อมที่ให้ค่า E[U(TI, C)] สูงที่สุด และรูปแบบการจัดหาอุปกรณ์สำรองเป็นดังสมการ

แล้วจะเลือกจัดหาอุปกรณ์สำรองที่ให้ค่า U( ,C) สูงที่สุดเช่นกัน

The objective of this academic article is to take the statistic theory and the decision theory for applying in decision model presentation of repair contract selection and spares provisioning by using utility function as the rule of decision. The model of repair contract selection is as following equation

and the repair contract selection given maximum E[U(Ti, C)] value will be selected and the model of spares provisioning is as following equation

and the spares provisioning given maximum U( ,C) value will be selected as well.


Keywords


การเลือกสัญญาซ่อม; การจัดหาอุปกรณ์สำรอง; Repair Contract Selection; Spares Provisioning

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099