การไฮดรอกซิไลซ์เบนซีนไปเป็นฟีนอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา TS-1 ที่อุณหภูมิสูง

ธราธร มงคลศรี, ศราวดี มิตรพระพันธ์

Abstract


งานวิจัยนี้นําเสนอผลการสังเคราะห์ฟีนอลจากเบนซีนในขั้นตอน เดียวด้วยปฏิกิริยาการไฮดรอกซิไลต์เบนซีนด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์บนตัว เร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมซิลิกาไลต์-1 (TS-1) ในเครื่องปฏิกรณ์ 3 เฟสแบบนั้น กวนภายใต้ความดัน โดยทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิการทําปฏิกิริยาสูงกว่า จุดเดือดของเบนซีนที่ความดันบรรยากาศซึ่งสูงกว่าของงานวิจัยอื่นที่มีการทํา มาก่อนหน้า การทดลองกระทําโดยการปรับเปลี่ยนปริมาตรน้ำที่ใช้เป็น ตัวกลาง ปริมาณเบนซีนที่ใช้เป็นสารตั้งต้น และอุณหภูมิการทําปฏิกิริยา ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าปริมาณเบนซีนที่สามารถละลายเข้าไปในเฟสน้ำ เป็นตัวกําหนดว่าปฏิกิริยาจะดําเนินไปข้างหน้าได้มากน้อยเท่าใด ซึ่งการเพิ่ม ปริมาณเบนซีนในเฟสน้ำทําได้โดย (ก) การเพิ่มปริมาตรน้ำที่ใช้เป็นตัวกลาง และ (ข) ใช้เบนซีนในปริมาณที่มากพอที่จะปกคลุมผิวบนของชั้นน้ำเอาไว้ได้ หมดตลอดระยะเวลาการทําปฏิกิริยา เพื่อป้องกันไม่ให้เบนซีนที่ละลายเข้าไป ในเฟสน้ำระเหยออกสู่เฟสแก๊สด้านบน

Keywords


การไฮดรอกซิไลซ์; เบนซีน; ฟีนอล; ไทเทเนียมซิลิกาไลต์-1

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099