การเปรียบเทียบวัดบริการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ปิยะวัฒน์ ทองแก้ว, แพรวพิสุทธิ์ จันเทศ, สุจรรยา ใจเดช, กิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบเครือข่ายไร้สายขององค์กรด้วยกระบวนการเปรียบเทียบวัดแบบวัดผลเฉพาะผลของการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อต้องการทราบว่าการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมีจุดอ่อน จุดแข็งของการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปรียบเทียบกับ Benchmarking กระบวนการศึกษาเริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถาบัน จากนั้นจึงวิเคราะห์ทั้งภายใน ภายนอกองค์การ ด้านบริการสารสนเทศ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการ ด้านทรัพยากร ด้านการจัดการ และด้านบุคลากร ตามด้วยกระบวนการกำหนด Benchmarkingโดยเริ่มจาก 1. การวางแผน 2. การรวบรวมข้อมูล 3. การวิเคราะห์Benchmarking 4. การประยุกต์ผลของความพึงพอใจจากการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบไร้สาย ผลการศึกษาพบว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้ทำการติดตั้งชุดบริการเครือข่ายไร้สายให้บริการนักศึกษาและบุคลากร เพียงแต่ใช้สัญญาณร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คุณภาพของสัญญาณมีคุณภาพต่ำ สามารถเชื่อมต่อได้เพียงบางจุดเท่านั้น

Keywords


เปรียบเทียบวัด; เทคโนโลยีสารสนเทศ; ระบบเครือข่ายไร้สาย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099