โครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการสึกหรอของโลหะเชื่อมพอกแข็งบนพื้นผิวเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง JIS-S50C

สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, วรญา วัฒนจิตสิริ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์

Abstract


เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง JIS-S50C เป็นโลหะสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเกษตรเนื่องจากสมบัติทางกลที่ดีและราคาถูก เมื่อชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกนำไปใช้และเกิดความเสียหายในการใช้งาน ชิ้นส่วนมักถูกนำมาทำการซ่อมโดยเทคนิคการเชื่อมซ่อมด้วยการเลือกตัวแปรการเชื่อมแบบสุ่ม ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันจึงพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกตัวแปรการเชื่อมที่มีความเหมาะสมกับรูปร่างและชนิดโลหะเฉพาะตลอกเวลา งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิระหว่างเที่ยวเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติโลหะเชื่อมพอกแข็งเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง JIS-S50C ผลการทดลองโดยสรุปมีดังนี้ การลดอุณหภูมิระหว่างเที่ยวเชื่อมส่งผลทำให้เกิดการลดขนาดเกรน เพิ่มความแข็ง และเพิ่มความต้านทานการสึกหรอ อุณหภูมิระหว่างเที่ยวเชื่อมที่เหมาะสมที่ให้ค่าอัตราการสึกหรอ 2.0200 กรัม และความแข็ง 984 HV มีค่าเท่ากับ  150oC การเพิ่มจำนวนชั้นพอกแข็งส่งผลทำให้ลดอัตราการสึกหรอของโลหะเชื่อม เนื่องจากการลดขนาดเกรนและการพิ่มความแข็งของโลหะเชื่อม

JIS-S50C medium carbon steel was important raw metal that used for producing the agricultural machine part because of an excellent mechanical properties and low cost. When these parts were applied and failed during the service, the parts were frequently repaired using a welding repair technique with a random selection of welding process parameter. In the present day, it was found that the selection of the optimized welding process parameter for specific part and metal was still concerned and investigated. This research aimed to study an influence of pre-heat temperature and inter-pass temperature on JIS-S50C medium carbon steel hard-facing weld metal properties.  The summarized experimental results showed that decreasing of pre-heat temperature and the inter-pass temperature affected to decrease the grain size, increase the hardness and also increase the wear resistance of the hard-facing weld metal. The optimized pre-heat temperature and inter-pass temperature that produced the weld metal hardness of 984 HV and minimum wear rate of 2.02 g was the pre-heat temperature and the inter-pass temperature of 150oC. Increase of hard-facing layer also affected to decrease the wear rate due to the decrease of the grain size and the increase of the weld metal hardness. 


Keywords


การเชื่อมพอกแข็ง; อุณหภูมิอุ่นงาน; อุณหภูมิระหว่างเที่ยวเชื่อม; อัตราการสึกหรอ; โครงสร้างจุลภาค; Hard-facing welding; pre-heat temperature; inter-pass temperature; wear rate; microstructure

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099