ความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณและดัชนีพื้นที่ใบของไม้จันทร์ทองเทศในเขตพื้นที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

ภาติยะ พัฒนาศักดิ์, วาทินี สวนผกา, นิพนธ์ ตั้งธรรม, วีระเกษตร สวนผกา

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณ และดัชนีพื้นที่ใบ ดำเนินการศึกษาด้วยวิธี การวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณ จำนวน 13 สมการ จากภาพจากดาวเทียม LANDSAT 8 OLI การวิเคราะห์ดัชนีพื้นที่ใบวิเคราะห์ด้วยวิธี hemispherical photograph จากภาพถ่ายเรือนยอดบริเวณแปลงตัวอย่างในงานวิจัยด้วยกล้องและเลนส์ตาปลา  และวิเคราะห์ดัชนีพื้นที่ใบด้วยซอฟต์แวร์ สำหรับแปลงตัวอย่างเป็นแปลงปลูกไม้จันทร์ทองเทศ ใน 7 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 28 แปลง ได้แก่ ศูนย์ฯหมอกจ๋าม ศูนย์ฯแกน้อย ศูนย์ฯ หนองเขียว ศูนย์ฯ ห้วยลึก ศูนย์ฯ หนองหอย สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และสถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีพืชพรรณ NDVI, Ratio, Sqrt, TNDVI, NDWI, Brightness, Greenness, Wetness และ EVI มีความสัมพันธ์กับดัชนีพื้นที่ใบ โดย NDWI มีความสัมพันธ์สูงสุดกับดัชนีพื้นที่ใบ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.623 (r = 0.623, p ≤ 0.01) เมื่อทดสอบด้วยความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงและความสัมพันธ์จากสมการพหุนามพบว่าดัชนีพื้นที่ใบและ Greenness มีความสัมพันธ์สูงสุดในรูปแบบสมการพหุนามด้วยสัมประสิทธิ์การตัดสินใจร้อยละ 43.62 (R2 = 0.4362)

The objective of this research was to analyze the relationship of Vegetation Indices and Leaf Area Index (LAI). The methodology was held by analysis of 13 vegetation indices from LANDSAT 8 OLI satellite image. Analysis of LAI with Hemispherical photographs from forest canopy in research tree plots by using full frame camera with fish eye lens, and then LAI was analyzed by software. The tree plots are Fraxinus griffithii C.B. Clarke. in 7 royal project stations from 28 plots including Mok Cham station, Kae Noi station, Nong Kiew station, Huy Luk station, Nong Hoy station, AngKang station and Pang Da station in Chiang Mai province. The result of this study found that Vegetation Indices which are NDVI, Ratio, Sqrt, TNDVI, NDWI, Brightness, Greenness, Wetness and EVI have relationship with LAI. NDWI and LAI showed the highest relationship with correlation coefficients 0.623 (r = 0.623, p ≤ 0.01). Examination with linear and polynomial equations found that Greenness and LAI have the highest relationship by polynomial equation with coefficient of determination 43.62 (R2 = 0.4362)


Keywords


ไม้จันทร์ทองเทศ; ดัชนีพืชพรรณ; ดัชนีพื้นที่ใบ; Fraxinus griffithii C.B.Clarke.; Vegetation indices; Leaf area index

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099