บทบาทของจุลินทรีย์ในเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

คึกฤทธิ์ ศิลาลาย

Abstract


เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นการใช้เทคนิคต่างๆในการนำสิ่งมีชีวิตมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ บทบาทของจุลินทรีย์ในเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ โพรไบโอติกในอาหารสัตว์ การสร้างสารกำจัดศัตรูชีวภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ประโยชน์จากการใช้จุลินทรีย์ทางการเกษตรช่วยลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกร ลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคจากสารเคมีตกค้าง ลดการปนเปื้อนและสารพิษตกค้าง ลดปัญหาการเสื่อมสภาพของระบบนิเวศเกษตร  ลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากการใช้สารเคมี เพิ่มมูลค่าและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากผู้บริโภค เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางด้านเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์ทำให้การผลิตทางการเกษตรของประเทศมีความยั่งยืน

Biotechnology is about the use of techniques or processes to bring all living things apply to the  human beings benefits in various fields . The roles of microorganisms in agricultural biotechnology have been brought to use for being the biofertilizer, the probiotic in animal nutrition, insects control such as biopesticides.  The beneficial microorganisms for agricultural can be used for sanitation which reduces the health risks and dangers toward the agriculturalists from overuse of chemicals and reduces the risks and dangers toward the consumers’ health from residues of chemicals in agricultural products.  It helps to reduce the contamination, residues of poisonous substances, and the problems of deterioration of agricultural ecosystem, reduce the production costs, increase the value and credibility of the agricultural products from consumers, and increase the competitive efficiency of pesticide residues free and organic agricultures which enhance the sustainability for domestic agriculture.


Keywords


จุลินทรีย์; เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร; ปุ๋ยชีวภาพ; โพรไบโอติก; สารกำจัดศัตรูพืชทางชีวภาพ; Microorganisms; Agricultural Biotechnology; Biofertilizer; Probiotic; Biopesticides

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099