การประเมินปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและเฟลโวนอยด์ในเมล็ดข้าวเพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไทย (Oryza sativa L.)

สุธี ชุติไพจิตร, ธนวัช สุจริตวรกุล, ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

Abstract


สภาวะในการเพาะปลูกและสายพันธุ์ข้าวนั้นมีผลต่อความหลากหลายของสารทุติยภูมิที่มีอยู่ในเมล็ดข้าว ในงานวิจัยนี้ได้ใช้เมล็ดข้าวไทย 6 สายพันธุ์ที่ได้จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด โดยมีข้าวขาว 3 สายพันธุ์ (หางยี71 ชัยนาท1 และกข49) และข้าวสี 3 สายพันธุ์ (ข้าวเหนียวดำอุบล ข้าวก่ำอุบล และข้าวก่ำอุดร) มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และสารเฟลโวนอยด์ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และสารเฟลโวนอยด์จะถูกพบในปริมาณที่สูงในเมล็ดข้าวสี ซึ่งมากกว่าที่พบในเมล็ดข้าวขาว โดยที่ข้าวเหนียวดำอุบลจะพบปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และสารเฟลโวนอยด์สูงที่สุด (670 mg Gallic/L.g และ 380 mg Catechin/L.g ตามลำดับ) ตามมาด้วยข้าวก่ำอุบล และข้าวก่ำอุดร นอกจากนี้ยังมีการนำสารสกัดจากเมล็ดข้าวไปวิเคราะห์ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS และ DPPH สารสกัดจากเมล็ดข้าวเหนียวดำอุบลให้ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดทั้งจากวิธี ABTS (14 µM Trolox/g) และ DPPH (6 ไมโครลิตร) เช่นเดียวกับปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และสารเฟลโวนอยด์ที่พบ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก สารเฟลโวนอยด์ และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดข้าวที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้ในการเพิ่มมูลค่า และคุณค่าทางสารอาหารในข้าวสายพันธุ์ไทยได้

The variation of secondary metabolites in rice seeds are affected by environmental cultivation and rice varieties. This research used six varieties of Thai rice seeds from Pathumthani, Ubon Ratchathani and Roiet Rice Research Center. Three varieties of non-pigmented rice (Hahng Yi71, Chai Nat1 and RD49) and three varieties of pigmented rice (Glutinous rice Ubon, Khum Ubon and Khum Udon) were investigated for their total phenolic compound and total flavonoids profiles. The high contents of total phenolic compound and total flavonoids were also observed in pigmented rice seeds which more than in non-pigmented rice seeds. Glutinous rice Ubon variety presented the highest levels of total phenolic compound and total flavonoids (670 mg Gallic/g and 380 mg Catechin/g, respectively) followed by Khum Ubon and Khum Udon varities. Moreover, these rice extracts were evaluated for their antioxidant capacities by ABTS and DPPH assay. The rice extracts from Glutinous rice Ubon variety presented the highest antioxidant activities both ABTS (14 µM Trolox/g) and DPPH (6 µL) assay as well as total phenolic compound and total flavonoids contents. The quantitative total phenolic compound, total flavonoids and antioxidant capacities profiles of rice seeds can be useful to value-added and nutrient enrichment in Thai rice varieties.


Keywords


เฟลโวนอยด์; สารประกอบฟีนอลิก; เมล็ด; ข้าวไทย; Flavonoids; Phenolic compounds; Seed; Thai rice

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099