การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร: กรณีศึกษาบริษัทกราวน์ บิสซิเนส จำกัด

น้ำทิพย์ เจ็กภู่, เพียงพิศ กลิ่นหรั่น

Abstract


งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจากภาคการขนส่งทางบก บริษัทกราวน์ บิสซิเนส จำกัด มีจุดประสงค์เพื่อให้องค์กรใช้สำหรับเป็นฐานข้อมูลในวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรและการปล่อยมลพิษสู่สภาวะแวดล้อม และสามารถนำผลไปใช้เพื่อการวางแผนจัดการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต ขอบเขตในการศึกษานี้ใช้ข้อมูลของปี พ.ศ. 2559 โดยผลการศึกษาพบว่าปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งหมด 518.63 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี แบ่งเป็นขอบเขตกิจกรรมที่ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 465.89, 26.90  และ 25.84  ตันคาร์บอนไดออกไซน์เทียบเท่าตามลำดับ     พบว่ากิจกรรมที่ส่งผลต่อการปล่อยคาร์บอนฟุตพรินท์มากที่สุดคือกิจกรรมที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางตรง คิดเป็นร้อยละ 89.83% ของคาร์บอนฟุตพริ้นท์มวลรวม เมื่อพิจารณาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่อจำนวนพนักงานพบว่ามีค่าเท่ากับ 11.78 ตันคาร์บอนไดออกไซน์เทียบเท่าต่อพนักงานหนึ่งคน สำหรับแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุด คือเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไปเป็นก๊าซ NGV ซึ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจากเดิมได้ถึง 15% ต่อปี และลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 2.424 ล้านบาทต่อปี

An evaluation of the carbon footprint of organization from a road transportation section in a case study of Ground Business Company Limited is investigated in this research that aims to use the result as database to analyze resource utilization and emissions to environment for strategic planning on greenhouse gases reduction in future. Data for this study were collected in 2016. The total carbon footprint of Ground Business Company Limited was 518.63 ton CO2 equivalent. When the survey data were analyzed, it was found that carbon footprint of activity types 1, 2 and 3 were 465.89, 26.90 and 25.84 ton CO2 equivalent, respectively. The carbon dioxide emission in activity type 1, which is the direct emission, presented the most influential activities, 89 percent of the total carbon footprint. The evaluation of global warming potential of organization per person in this representative year was 11.78 ton CO2 equivalent. A guideline for reducing greenhouse gases from the activities which mostly release greenhouse gases emission in the first priority is the change from gasoline and diesel fuel to NGV gas resulting in the reduction of greenhouse gases emission of 15 % and the decrease of fuel costs of 2.424 million per year.


Keywords


คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร; ก๊าซเรือนกระจก; Carbon Footprint of Organization; Green House Gas

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099