การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันแบบท่อบูร์ดอง

ชัชวาล พรพัฒน์กุล

Abstract


การสอบเทียบเกจวัดความดันที่นำเสนอในบทความนี้เป็นการสอบเทียบเกจวัดความดันแบบใช้อากาศเป็นตัวกลาง โดยใช้เกจวัดความดันมาตรฐานเป็นเครื่องมือสอบเทียบในระดับที่เรียกว่า working standard ที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้แนวทางการสอบเทียบของ DKD-R 6-1 ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนของเกจวัดความดันจะต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินค่าความถูกต้องที่กำหนดมาจากโรงงานผู้ผลิตตลอดย่านการวัด (±0.5% of span) เมื่อศึกษาแหล่งความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น จำนวนอย่างน้อย 7 ตัวแปรพบว่า มีตัวแปรที่มีผลกระทบกับค่าความไม่แน่นอนขยายอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ค่าความไม่แน่นอนของเครื่องมือสอบเทียบมาตรฐาน (us) ค่าความไม่แน่นอนของความละเอียดในการอ่านค่าของเกจวัดความดัน UUC (ures) และค่าความไม่แน่นอนของ hysteresis (uhys) นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าความไม่แน่นอนที่ไม่มีผลกระทบต่อความไม่แน่นอนขยาย ซึ่งสามารถนำไปอ้างอิงและตัดทิ้งได้เมื่อนำไปปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ค่าความไม่แน่นอนของค่าแรงโน้มถ่วงของโลก (ugh) ค่าความไม่แน่นอนของการวัดค่าความแตกต่างของระดับความสูงระหว่าง STD กับ UUC (uh) ค่าความไม่แน่นอนของจุดศูนย์ (uzero) และค่าความไม่แน่นอนของการวัดซ้ำค่าเดิม (ua) จากผลการทดลองพบว่า UUC ที่ใช้ในการทดลองยังมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดตลอดย่านการวัด = +0.0037 kg/cm2 (maximum error) ที่ตำแหน่ง 0.5 kg/cm2 ซึ่งยังคงอยู่ในขอบเขตของค่าความถูกต้อง (accuracy) ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดมาคือ ±0.5% of span = ± 0.02 kg/cm2 และเมื่อรวมค่าความคลาดเคลื่อนดังกล่าวเข้ากับค่าความไม่แน่นอนขยาย (Uexp) = ± 0.0132 kg/cm2 ก็ยังคงได้ค่าที่อยู่ในขอบเขตของค่าความถูกต้องของบริษัทผู้ผลิต และสามารถออกใบรับรองการสอบเทียบของ UUC เพื่อนำไปใช้งาน

Keywords


เครื่องมือวัดความดัน; การสอบเทียบเกจวัดความดัน; ความไม่แน่นอนขยาย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099