ไฮโดรเจน - แหล่งพลังงานแห่งอนาคต

ณาวดี ศรีศิริวัฒน์

Abstract


ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับปัญหาสภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล และราคาของพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบพลังงานยั่งยืนในอนาคตซึ่งอยู่บนพื้นฐานของพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมดังเช่นไฮโดรเจนจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง การใช้ไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานแห่งอนาคตเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างไฮโดรเจนอีคอนโนมี ซึ่งก็คือระบบเศรษฐกิจที่มีไฮโดรเจนเป็นตัวขับเคลื่อนแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงเป็นหนทางสำคัญที่ถูกคาดหวังเป็นอย่างมากในการที่จะแก้ปัญหาด้านพลังงานในอนาคต เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งทำให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน และการสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงานใหม่ บทความนี้จะกล่าวถึงมุมมองของไฮโดรเจนอีคอนโนมีซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของวงจรสะอาดและง่าย ประกอบด้วย การแยกน้ำเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนโดยใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ การจัดเก็บและขนส่ง และการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและมีน้ำเป็นผลพลอยได้โดยปราศจากซึ่งมลพิษ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่นละออง บทความนี้ยังนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน การจัดเก็บและการขนส่ง หลักการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงและการประยุกต์ใช้งาน ภายใต้ขอบเขตของวิสัยทัศน์พลังงานที่ยั่งยืน

Keywords


ไฮโดรเจน; พลังงานหมุนเวียน; เซลล์เชื้อเพลิง

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099