การกำจัดไนตริกออกไซด์ด้วยปฏิกิริยารีดักชันแบบเลือกเกิดพร้อมโทลูอีนด้วยปฏิกิริยาการออกซิไดซ์บนตัวเร่งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2

ธราธร มงคลศรี, ทศพล ปานสัสดี

Abstract


บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการกำจัด NO พร้อมโทลูอีนที่มีอยู่ร่วมกันในแก๊สปล่อยทิ้งด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2 การกำจัด NO ใช้ปฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือกเกิดด้วย NH3 ส่วนการกำจัดโทลูอีนใช้ปฏิกิริยาการออกซิไดซ์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้ออกซิเจน การทดสอบกระทำในช่วงอุณหภูมิการทำปฏิกิริยา 120-450 C ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าตัวเร่งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2 ที่ออกแบบมาเพื่อการกำจัด NO ด้วยการทำปฏิกิริยากับ NH3 สามารถทำการออกซิไดซ์โมเลกุลโทลูอีนได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อแก๊สปล่อยทิ้งมีโทลูอีนผสมอยู่ ความสามารถในการกำจัด NO ของตัวเร่งปฏิกิริยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงอุณหภูมิสูง

Abstract
The present research investigated the possibility of simultaneous elimination of NO and toluene co-existed in an exhaust gas stream over V2O5-MoO3/TiO2 catalysts. The elimination of NO used the selective catalytic reduction with NH3 reaction while the elimination of toluene used the catalytic oxidation with O2 reaction. The reactions were carried out in the reaction temperature range 120-450C. The experimental results showed that V2O5-MoO3/TiO2 catalysts designed for the elimination of NO using NH3 could simultaneously oxidised toluene. In addition, it was found that when toluene existed in the exhaust gas, the activity for NO removal of the catalysts was greatly enhanced especially in the high reaction temperature region.

 


Keywords


ไนตริกออกไซด์; โทลูอีน; การรีดิวซ์แบบเลือกเกิด; การออกซิไดซ์; Nitric oxide; Toluene; Selective Catalytic Reduction; Oxidation

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099