การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการจัดทำทางผันน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำแม่กลอง

ปิยะ ศักดิ์เจริญ, สืบพงษ์ ปราบใหญ่, คึกฤทธิ์ ศิลาลาย, เอกสิทธิ์ ชาตินทุ, โชติมา เวสารัชชานนท์

Abstract


บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการจัดทำทางผันน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำแม่กลอง 2) ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ 3) ศึกษาแนวทางในการควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำแม่กลอง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่วมกับการวิจัยเอกสาร โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสรุปผลกระทบและแนวทางการแก้ไข ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการจัดทำทางผันน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำแม่กลอง โดยมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด มีแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน ทรัพยากรทั้งในน้ำและบนบกที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง 2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการจัดทำทางผันน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำแม่กลอง พบว่ามีผลกระทบทางลบในทุกด้านของการประเมิน 3) แนวทางในการควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการจัดทำทางผันน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำแม่กลองจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นกับภาคประชาชนในรูปแบบเครือข่ายอาสาดูแลพื้นที่ โดยภาครัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกันกำหนดนโยบายให้ส่วนท้องถิ่นได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม ในขณะเดียวกันภาคประชาชนต้องร่วมกับส่วนท้องถิ่นในการดูแลทรัพยากรในพื้นที่ของตนด้วย

Abstract
The objectives of this research are 1) to study on the general condition of natural resources and environment in The Flood Division Chanel Project in sub-basin of Mae Klong flat, 2) to study the impact on the environment and 3) to find ways to control the impact on the environment. This research is qualitative research with collecting data from stakeholders in the area of sub-basin of Mae Klong flat, using the In-depth Interview method with semi-structured interviews with key informants and documentary research. The data are analyzed and synthesized to summarize the impacts and solutions. Findings are as follows: 1) the general condition of natural resources and environment in The Flood Division Chanel Project in sub-basin of Mae Klong flat is extremely fertile with about half the forest area that there are surface and underground water sources around the flat, abundant water and land resources and most people live in sub-basin of Mae Klong flat by farming and hiring; 2) the impact on the environment in The Flood Division Chanel Project in sub-basin of Mae Klong flat was found to have a negative impact on all aspects of the assessment; and 3) the ways to control the impact on the environment in The Flood Division Chanel Project in sub-basin of Mae Klong flat was found that there are necessary in cooperation between the central government and the local government and the public in the form of volunteer network. The central and local government must jointly set local policies to be implemented correctly and comprehensively, at the same time, people have to work with the local government to take care of their local resources.


Keywords


ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการจัดทำทางผันน้ำ; ลุ่มน้ำย่อย; แม่น้ำแม่กลอง; Natural Resources and Environment; Flood Division Chanel Project; Sub-basin; Mae Klong Flat

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099