เครื่องอบอเนกประสงค์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สมบัติ สันกว๊าน, ธนพงศ์ คุ้มญาติ, ปรีชา มหาไม้

Abstract


การอบแห้งอาหารนั้นทำได้หลายวิธี เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมักใช้วิธีการอบแห้งด้วยแสงอาทิตย์ เพื่อเก็บรักษาถนอมอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน หรือจำหน่ายเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว แต่การถนอมอาหารด้วยแสงอาทิตย์นี้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับฤดู สภาพอากาศ และเวลา ส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องของคุณภาพและเวลาในการผลิต ดังนั้นเครื่องอบอเนกประสงค์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ให้ความร้อนด้วยแท่งอินฟราเรดจึงเป็นนวัตกรรมสำหรับการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตแปรรูปอาหารได้ และตรงตามความต้องการของเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่บ้านหินโค้ว อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลการทดสอบพบว่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นมาตรฐานแห้งหลังการอบแห้งเนื้อหมู ปลาดุก และกล้วยน้ำว้า คือ 44.3  92.3 และ 25.9 ตามลำดับ

Food drying can be performed by many methods. Farmer and community enterprise group often use solar drying technology for food preservation consumed in household or sold in form of the One Tambon One Product (OTOP) for making income to family. However, there are limitations for solar drying method including season, weather and time that cause problems of quality and time in production process. Therefore, the Multi-Purposes oven for community enterprise group using infrared heater is the innovation for solving problems in production process according to demand of farmer and community enterprise group of Hinkow village, Bantak district, Tak province. The test results showed that the dry basis percent after drying pork, catfish and cultivated banana are 44.3, 92.3 and 25.9, respectively. 


Keywords


การอบแห้งอาหาร; คลื่นอินฟราเรด; ไมโครคอนโทรลเลอร์; Food drying; Infrared wave; Microcontroller

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099