การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนำให้เกิดเป็นต้นใหม่ในข้าวสายพันธุ์ไทย (ปทุมธานี1) โดยการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนคาร์บอน

วณิชยา เมฆประสาท, สุธี ชุติไพจิตร

Abstract


ในงานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน เพื่อการชักนำให้เกิดเซลล์แคลลัสและการเกิดเป็นต้นใหม่ในสภาวะหลอดทดลองจากชิ้นส่วนเมล็ดของข้าวสายพันธุ์ไทย (ปทุมธานี1) โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีการเติมวัสดุนาโน การชักนำให้เกิดเซลล์แคลลัสเริ่มต้นและถูกสร้างจากเมล็ดข้าว ชิ้นส่วนดังกล่าวนำไปเพาะเลี้ยงในอาหาร NB ที่มีการเติม 2,4-D ที่ความเข้มข้นต่างๆ (1-5 มิลลิกรัมต่อลิตร) จุดสีเขียว และการชักนำให้เกิดเป็นต้นใหม่จะถูกชักนำโดยใช้อาหาร NB ที่มีการเติม BA ที่ความเข้มข้นต่างๆ (1-5 มิลลิกรัมต่อลิตร) ในความเข้มข้นที่เหมาะสมของ 2,4-D (3 มิลลิกรัมต่อลิตร) และ BA (3 มิลลิกรัมต่อลิตร) จะแสดงผลการชักนำให้เกิดเซลล์แคลลัสและการชักนำให้เกิดเป็นต้นใหม่ที่สูง ตามลำดับ นอกจากนี้อาหาร NB ที่มีการเติม 2,4-D ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับการชักนำให้เกิดเซลล์แคลลัส และ BA ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับการชักนำให้เกิดเป็นต้นใหม่ และการเติมวัสดุนาโนคาร์บอนที่ความเข้มข้นต่างๆ (0-80 มิลลิกรัมต่อลิตร) พบว่าประสบความสำเร็จในการชักนำให้เกิดเป็นต้นใหม่ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การเกิดจุดสีเขียวอยู่ที่ 85.56-94.44% การชักนำให้เกิดเป็นต้นใหม่อยู่ที่ 37.78-57.78% และอัตราส่วนของการเกิดเป็นต้นใหม่ต่อแคลลัสอยู่ที่ 2.06-2.31 โดยที่เปอร์เซ็นต์การเกิดจุดสีเขียว (94.44%) การชักนำให้เกิดเป็นต้นใหม่ (57.78%) และอัตราส่วนของการเกิดเป็นต้นใหม่ต่อแคลลัส (2.31) พบสูงที่สุดในอาหาร NB ที่มีการเติม 2,4-D ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับการชักนำให้เกิดเซลล์แคลลัส และ BA ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และการเติมวัสดุนาโนคาร์บอนความเข้มข้น 40 มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับการชักนำให้เกิดเป็นต้นใหม่ ผลการทดลองที่ได้นั้นแสดงให้เห็นว่าวัสดุนาโนคาร์บอนสามารถที่จะใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์สำหรับข้าวสายพันธุ์ไทย (ปทุมธานี1) และประยุกต์ใช้กับพืชสายพันธุ์อื่น

This research was investigated an application of nanomaterials for in vitro callus induction and plant regeneration from seed explants of Thai rice variety (Pathumthani1) using plant tissue culture technique supplemented with nano-carbon. Callus induction was initiated and established from rice seeds. Explants were cultured on NB medium supplemented with various concentrations of 2,4-D (1-5 mg L-1). Green spots and plant regenerations were induced using NB medium supplemented with various concentrations of BA (1-5 mg L-1). Optimum concentration of 2,4-D (3 mg L-1) and BA (3 mg L-1) showed highly induced the callus inductions and plant regenerations, respectively. Moreover, NB medium supplemented with 3 mg L-1 of 2,4-D for callus induction, 3 mg L-1 of BA for plant regeneration and various concentrations of nano-carbon (0-80 mg L-1) were successfully induced the plant regeneration which percentage of green spots were 85.56-94.44%, plant regenerations were 37.78-57.78% and the ratio of seedlings per callus were 2.06-2.31. The highest percentage of green spots (94.44%), plant regenerations (57.78%) and the ratio of seedlings per callus (2.31) was obtained from NB medium supplemented with 3 mg L-1 of 2,4-D for callus induction, 3 mg L-1 of BA and 40 mg L-1 of nano-carbon for plant regeneration. The results indicated that nano-carbon materials could be used to potential micropropagation for Thai rice variety (Pathumthani1) and application in other plant species.


Keywords


การชักนำให้เกิดแคลลัส; วัสดุนาโนคาร์บอน; วัสดุนาโน; การชักนำให้เกิดต้นใหม่; ข้าว; Callus induction; Nano-carbon; Nanomaterials; Plant regeneration; Rice

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099