การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากใบตะไคร้และฟางข้าว

จารุณี เข็มพิลา, ชญานิศ นามไพร, อลิษา แก้วใส

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากใบตะไคร้ร่วมกับฟางข้าวจำนวน 3 สัดส่วน ได้แก่ ใบตะไคร้ 100% , ใบตะไคร้ 50% ผสมฟางข้าว 50% และ ฟางข้าว 100%  โดยน้ำหนัก พร้อมทั้งวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางกล กระบวนการผลิตใช้กาว pMDI เป็นตัวประสานในปริมาณ 7% โดยน้ำหนักของวัสดุแห้ง ซึ่งทำการอัดร้อนด้วยเครื่องอัดไฮโดรลิกที่ความดัน 147 bar อุณหภูมิ 120°C เป็นเวลา 5 นาที ภายใต้การควบคุมให้แผ่นมีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 400-900 kg/m3 และมีขนาด 450 mm × 450 mm × 10 mm เพื่ออธิบายลักษณะของแผ่นชิ้นไม้อัดที่ได้จึงทำการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ (ความหนาแน่น ความชื้น การดูดซึมน้ำ และการพองตัวตามความหนา) และสมบัติทางกล (ความต้านทานแรงดัดและโมดูลัสความยืดหยุ่น) เปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 876-2547 ผลการวิจัยพบว่า แผ่นชิ้นไม้อัดที่ได้ไม่มีกลิ่นหรือสีของการไหม้ ผิวของแผ่นเนียนเรียบ ไม่มีการกระจุกตัวของวัสดุ ไม่มีการโก่งตัวหรือบิดงอ ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของแผ่นเทียบกับมาตรฐาน พบว่า สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่น ความชื้น การดูดซึมน้ำ และการพองตัวตามความหนา มีค่าผ่านเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทุกสัดส่วน และผลการวิเคราะห์สมบัติทางกล ได้แก่ ความต้านแรงดัดและโมดูลัสความยืดหยุ่น มีค่าผ่านเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทุกสัดส่วน ยกเว้นสัดส่วนที่ขึ้นรูปด้วยฟางข้าว 100%  พบว่ามีค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นเฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นจากผลการวิจัยจึงบ่งชี้ได้ว่าใบตะไคร้และใบตะไคร้ผสมฟางข้าวสามารถเป็นทางเลือกของวัสดุในการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดในเชิงอุตสาหกรรมได้

The aim of this research was to study the particleboard production from lemongrass leaves and rice straw. They were produced in the following proportions: 100% lemongrass leaves; 50% lemongrass leaves and 50% rice straw; and 100% rice straw. Also, the physical-mechanical properties of particleboards were assessed. For production of particleboard, pMDI was used as binder at 7% based on the dry weight. The press conditions and production plan of particleboards were as follows; 120°C pressing temperature, 147 bar pressure, and 5 min of pressing time. The particleboards were produced at 400-900 kg/m3 density and 450 mm × 450 mm × 10 mm dimension. In order to characterize the manufactured particleboards, their physical (density; moisture content; water absorption and thickness swelling) and mechanical properties (modulus of rupture and modulus of elasticity) were assessed and performed according to Thai Industrial Standard (TIS 876-2547) standards. The results showed that, the panel was odorless and colorless of burning, smooth surface, not bent or twisted shape and not noticed a cluster of material. Physical properties were determined average density, moisture content, water absorption, thickness swelling and has met the requirements of standards. Also, mechanical properties were determined average modulus of rupture and modulus of elasticity and has met the minimum requirements of standards, except with the proportion of 100% rice straw. Thus, the results of the study demonstrate that lemongrass leaves and lemongrass leaves with rice straw can be an alternative raw material source for particleboard industry.


Keywords


แผ่นชิ้นไม้อัด; ใบตะไคร้; ฟางข้าว; Particleboard; Lemongrass leaves; Rice straws

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099