ระบบการจัดการการบันทึกการทำงานประจำวัน: กรณีศึกษา บริษัท เอสซีไอ โปรเฟสชั่นนอล เซอร์วิส จำกัด

บดี สังข์ทอง, บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการการบันทึกการทำงานประจำวัน บริษัท เอสซีไอ โปรเฟสชั่นนอล เซอร์วิส จำกัด การศึกษาครั้งนี้ได้ถูกดำเนินงานตามระเบียบวิธีการพัฒนาระบบ การออกแบบวิเคราะห์ระบบและสร้างแบบจำลอง ใช้วงจรการพัฒนาระบบและหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอล พัฒนาในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์เว็บ ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 33 คน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถลดความซ้ำซ้อน ช่วยให้การจัดการการบันทึกการทำงานประจำวันมีความคล่องตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The purpose of this study aims to develop a timesheet management system of SCI Professional Service Co., Ltd. This study is conducted in accordance with the system development methodology. The system is designed and modelled using the principles of the system development life cycle and object-oriented approaches with UML. Web applications are implemented. The researcher surveys the satisfaction of using the system from the sample group managers of 33 people, which results in the satisfaction assessment are very good. The developed system can reduce redundancy and help to manage timesheets with efficiency and flexibility.


Keywords


ระบบการจัดการการบันทึกการทำงานประจำวัน; กรอบการทำงานยี่; พีเอชพี; มายเอสคิวแอล; Timesheet Management System; Yii Framework; PHP; MySQL

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099