การเชื่อมอาร์กทังสะเตนแก๊สคลุมแบบไม่ใช้โลหะเติมรอยต่อท่อผนังบางระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิด AISI304 และ AISI316L

ระพี กาญจนะ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์

Abstract


Fillerless Gas Tungsten Arc Welding of Thin Wall Tube Joint between AISI304 and AISI316L Stainless Steel

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการประยุกต์การเชื่อมอาร์กทังสะเตนแก๊สคลุมแบบไม่ใช้โลหะเติมในการเชื่อมรอยต่อท่อผนังบางระหว่างวัสดุต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 และ AISI316L รอยต่อที่ได้ถูกเชื่อมด้วยกระแสเชื่อม 90-165 A และทำการศึกษาสมบัติของรอยต่อประกอบด้วยความแข็งแรงดึงและลักษณะทางโลหวิทยา ผลการทดลองพบว่า กระแสเชื่อมที่มีความเหมาะสมทำให้เกิดความแข็งแรงดึงสูงสุด 486 MPa และการยืดตัว 18% มีค่าเท่ากับ 135 A การเพิ่มความกว้างและการหลอมลึกของโลหะเชื่อมที่เกิดจากการเพิ่มกระแสเชื่อมส่งผลทำให้ได้รอยต่อที่มีความสมบูรณ์และแสดงค่าความแข็งแรงดึงของรอยต่อที่สูงขึ้น การเพิ่มความเว้าของผิวหน้าแนวเชื่อมและการเพิ่มความนูนของแนวรากส่งผลทำให้ความแข็งแรงของรอยต่อลดลงเนื่องจากการลดลงของพื้นที่รับแรงของชิ้นทดสอบ ผลการทดสอบแรงดึงพบว่าการพังทลายของชิ้นทดสอบที่แสดงค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดเกิดขึ้นในพื้นที่โลหะเชื่อมใกล้กับผิวสัมผัสระหว่างโลหะเชื่อมกับโลหะฐานเหล็กกล้าไร้สนิม AISI316L เนื่องจากลักษณะโครงสร้างเดนไดรท์ในตำแหน่งด้านผิวสัมผัสเหล็กกล้าไร้สนิม AISI316L นั้นมีความหยาบมากกว่าด้านผิวสัมผัสเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304

Abstract
This research aimed to investigate apply a gas tungsten arc welding with non-filler metal for producing a dissimilar material tube joint between AISI304 and AISI316 stainless steel using a welding current range Z90-165A). Tube joints were produced various welding current conditions. Their properties, tensile strength and metallurgical characteristics, were then investigated. The results showed that an optimized welding current that produced maximum tensile strength of 486 MPa and elongation of 18% was 135 A. A width and a penetration of the weld metal that were increased because of an increase of the welding current affected to produce a sound joint and showed higher tensile strength. Increasing welding current that affected to increase a weld bead concave and a root convex of the joint resulted to decrease the joint tensile strength because of a decrease in cross section area for supporting a test load of the joint. A fracture of the tensile test specimen that showed maximum tensile strength was located at the weld metal that was nearly an interface between the weld metal and AISI316L base metal. This result was caused by a dendrite structure characteristic in the AISI316L base metal interface side was coarser than that of the AISI304 base metal interface side.


Keywords


การเชื่อมอาร์กทังสะเตนแก๊สคลุม; รอยต่อเหล็กกล้าไร้สนิม; ความแข็งแรงดึง; โครงสร้างจุลภาค; Gas tungsten arc welding; Dissimilar material joint; Tensile strength; Microstructure

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099