การประยุกต์การเชื่อมทิกแบบไม่ใช้โลหะเติมสาหรับการเชื่อมซ่อมรอยต่อท่อเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิด

ชเนรินทร์ รักสัตย์, ระพี กาญจนะ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์, ศักดิ์ชัย จันทศรี

Abstract


บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการประยุกต์การเชื่อมทิก (Tungsten inert gas welding: TIG welding) แบบไม่ใช้โลหะเติม (Fillerless metal) ในการเชื่อมรอยต่อชนท่อไร้ตะเข็บระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิด AISI304 และ AISI316L ด้วยการเชื่อมหนึ่งแนวและการเชื่อมซ้ำหลายแนว รอยต่อชน 3 รูปแบบถูกทำการออกแบบและเชื่อมด้วยกระแสเชื่อม 135 A แก๊สปกคลุม คือ แก๊สอาร์กอนที่อัตราการไหล 12.5 l/min และความเร็วแนวเชื่อม 200 mm/min หลังจากนั้นถูกนำมาทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของรอยต่อและโครงสร้างมหภาค ผลการทดลองโดยสรุปมีดังนี้ การเชื่อมทิกแบบไม่ใช้โลหะเติมสามารถทำการเชื่อมซ่อมรอยต่อเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิดระหว่าง AISI304 และ AISI316L และทำให้เกิดแนวเชื่อมสมบูรณ์ได้ดังคาดหวัง เมื่อองค์ประกอบของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 มีค่าสูงในโลหะเชื่อมสามารถส่งผลทำให้เกิดการเพิ่มความกว้างของแนวเชื่อม การเพิ่มความเว้าของแนวเชื่อม และการลดความนูนแนวราก เมื่อทำการเปรียบเทียบความแข็งแรงดึงของรอยต่อเชื่อม พบว่าความแข็งแรงดึงของรอยต่อเชื่อมหลายแนวมีค่าต่ำกว่าความแข็งแรงของรอยต่อเชื่อมหนึ่งแนวประมาณ 20-30% รอยต่อการเชื่อมซ้ำแนวที่มีส่วนผสมของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 มากกว่าให้ค่าความแข็งแรงสูงกว่าและโลหะเชื่อมที่มีพื้นที่แคบกว่ารอยต่อการเชื่อมซ้ำแนวที่มีส่วนผสมของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304

Abstract
This research aimed to apply a tungsten inert gas welding (TIG welding) for welding a seamless tube butt joint between dissimilar AISI304 and AISI316L stainless steel with one pass welding and multi-pass welding. The butt joint of 3 types was designed and was welded using a welding current of 135 A, Ar gas flow rate of 12.5 l/min, and a welding speed of 200 mm/min. The welded specimens were prepared and investigated for a relative of a joint property and metallurgical characteristic. The summarized results were as follows. TIG welding could successfully produce a multi-pass welding of dissimilar AISI304 and AISI316L stainless steel butt joint as expectation. When an AISI304 stainless steel component was higher in the weld metal, an increase of a weld width, an increase of a weld concave, and a decrease of a root convex could be observed. When compared a tensile strength of the welded joint, it found that a tensile strength of the multi-pass welded joint was 20-30% lower than that of the one pass welded joint. The multi-pass welded joint that composed larger amount of AISI304 stainless steel composition produced higher tensile strength and narrower weld area than that of AISI304 stainless steel.


Keywords


การเชื่อมซ่อม; การเชื่อมทิกแบบไม่ใช้โลหะเติม; ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม; ความแข็งแรงดึง; Repair welding; Fillerless TIG welding; Stainless steel tube; Tensile strength

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099