การเลือกใช้โลหะเติมสำหรับการเชื่อมทิกท่อไร้ตะเข็บระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI304 และเกรด AISI316L

ศักดิ์ชัย จันทศรี, ระพี กาญจนะ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์, ชเนรินทร์ รักสัตย์

Abstract


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์หลักในการเลือกใช้โลหะเติมการเชื่อมทิก (Tungsten inert gas welding: TIG welding) เพื่อทำให้เกิดรอยต่อระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมต่าง AISI304 และ AISI316L ที่ทำให้เกิดความแข็งแรงสูง และศึกษาตัวแปรการเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติของรอยต่อ ผลการทดลองโดยสรุปมีดังนี้  กระแสเชื่อมที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลทำให้ความแข็งแรงดึงของรอยต่อที่เชื่อมด้วยโลหะเติมทั้ง 3 รูปแบบมีค่าเพิ่มขึ้น โลหะเติมที่มีความเหมาะสมในการเชื่อมรอยต่อระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 และ AISI316L คือ โลหะเติม ER309LSi ซึ่งแสดงความแข็งแรงดึงสูงสุด 607 MPa รอยต่อที่เชื่อมด้วยโลหะเติม ER309LSi นี้แสดงค่าความแข็งแรงดึงสูงกว่า ER316LSi และ ER316L ที่ 5% และ 3% ตามลำดับ ตำแหน่งการพังทลายของชิ้นทดสอบความแข็งแรงดึงสามารถพบได้ที่กึ่งกลางของโลหะเชื่อมเมื่อกระแสเชื่อมมีค่า 80-100 A อย่างไรก็ตามตำแหน่งการพังทลายถูกเลื่อนไปที่ด้านเหล็กกล้าไร้สนิม AISI316L เมื่อกระแสเชื่อมมีค่าสูงและแสดงการเกิดการเปลี่ยนรูปในปริมาณสูงในพื้นที่การพังทลาย ความแข็งเฉลี่ยของโลหะเชื่อมที่เชื่อมด้วยโลหะเติม ER309LSi มีค่าสูงสุดในโลหะเติมทั้ง 3 แบบ และมีความสัมพันธ์โดยตรงทำให้เกิดความแข็งแรงดึงสูงสุดของรอยต่อ

 

Abstract

This research aimed to investigate the filler metal selection for TIG welding which could produce a high strength of a joint between AISI304 and AISI316 stainless steel and to study an effect of welding parameter on joint properties. The results can be summarized that an increase of welding current results in an increase of both the tensile strength and the elongation of a tube butt joint produced by 3 types of filler metals. The optimized filler metal for welding the tube butt joint between AISI304 and AISI316L to obtain a tensile strength of 607 MPa was ER309LSi filler metal. This ER309LSi filler metal also produced the joint that showed 5% and 3% higher tensile strength than that of ER316LSi and ER316L, respectively. The fracture location of the tensile test specimen was found at the center line of the weld metal when the welding current was 80-100 A. However, the fracture location was shifted to the AISI316L side when the welding current was increased and was also showed the larger deformed trace around the fracture area. The average hardness of the weld metal produced by ER319LSi filler metal showed the highest hardness among 3 filler metals and was directly related to gain the highest strength of the joint.


Keywords


รอยต่อโลหะต่างชนิด; เหล็กกล้าไร้สนิม; การเชื่อมทิก; ความแข็งแรงดึง; dissimilar metal joint; stainless steel; TIG welding; tensile strength

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099