การปรับปรุงกระบวนการผลิตพัดลมโดยประยุกต์ใช้เทคนิคลีนซิกซ์ซิกซ์มา

ฤทธิชัย สังฆทิพย์, มนัส ศรีสวัสดิ์, ก่อสุชน ศาตะโยธิน, วัฒนชัย ประสงค์

Abstract


บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำระบบการผลิตแบบลีน ซิกซ์ ซิกมา (Lean Six Sigma) มาประยุกต์ใช้ในการช่วยปรับปรุงกระบวนการให้กับสายการผลิตตัวอย่างและเพิ่มกำลังการผลิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันโรงงานสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ FF-600 ได้จำนวน 120 หน่วยต่อวัน แต่ลูกค้าต้องการ 150 หน่วยต่อวัน จึงต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ โดยใช้ Lean Six sigma ซึ่งจากการศึกษาเวลาและวิเคราะห์ VSM พบว่าเกิดกระบวนการคอขวดที่กระบวนการเชื่อมด้วยคน ซึ่งใช้เวลาในการทำงาน (Cycle Time) 360 วินาที ซึ่งมากกว่าอัตราความต้องการในการผลิต (Takt Time) คือ 176 วินาที และการเชื่อมด้วยคนมียอดการผลิตไม่สม่ำเสมอ ทางผู้วิจัยจึงมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์( Robot )ช่วยในการผลิต ปรับ Lay –Out สายการผลิตใหม่ ให้สามารถเพิ่มกำลังผลิต จาก120 หน่วยต่อวัน เป็น 150 หน่วยต่อวัน ลดกระบวนการคอขวดกระบวนการเชื่อมด้วยคน จัดสมดุลการผลิต และการสร้างงานมาตรฐาน (Standardized Work) จากผลการวิจัย แสดงว่าสามารถเพิ่มกำลังการผลิต จาก 120 หน่วยต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 145 หน่วยต่อวัน คิดเป็น 20.83% ซึ่งมี Productivity จาก 3 หน่วย/ชั่วโมงแรงงาน เพิ่มเป็น 8.8 หน่วย/ชั่วโมงแรงงาน สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้ 2,943,000 บาทต่อปี

Abstract
This aim of research Lean Six Sigma manufacturing system apply in improvement of line production sample process and increasing in process quantity which satisfy the demand of customers. Nowadays factories could produce FF-600 production up to 120 units/day but customers requested 150 units/day. Therefore, we have to improve new production process using Lean Six Sigma from evaluation of time and value stream mapping (VSM). The result revealed that process of bottleneck using manual welding process used cycle time 360 seconds more than takt time which used 176 seconds and the total productivity of manual frame welding was not equilibrium, Moreover, we have to improve new manufacturing process using robot welding technology to improve Lay-Out of manufacturing system. It can help to increase production capacity 120 units /day up to 150 units/day and can reduce process of bottleneck using manual welding to balance the process and build up the standardize work. From the results, we found that the new process can increase production capacity from 120 units/day up to 145 units/day which can calculate equal to 20.83%. The productivity increased form 3 units /labor hour up to 8.8 units /labor hour and help to increase the productivity up to 2,943,000 bath/year.


Keywords


ระบบการผลิตแบบลีน; ซิกซ์ ซิกมา; ผลิตภาพการผลิต; Lean Manufacturing; Six Sigma; Productivity

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099