การประยุกต์ใช้อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรในการตรวจวัดเชิงสี

ปวีณา เดือนฉาย

Abstract


บทคัดย่อ
ปัจจุบันวัสดุขนาดนาโนเมตรได้มีการพัฒนาและนำมาประยุกต์ในงานวิจัยหลากหลายด้าน เช่น ทางด้านวิศวกรรม การแพทย์ สิ่งแวดล้อม ตัวเร่งปฎิกิริยา และเคมีวิเคราะห์ อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรเป็นอนุภาคโลหะชนิดหนึ่งที่มีความเสถียร และมีความสามารถแสดงสมบัติเชิงสีซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะตัว อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรสามารถเปลี่ยนแปลงสีไปตามขนาดหรือรูปร่างของอนุภาค ด้วยคุณสมบัตินี้จึงเป็นที่นิยมนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการตรวจวัดเชิงสี อีกทั้งการประยุกต์ใช้อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรในการตรวจวัดเชิงสี ยังสามารถใช้ในการตรวจวัดหาสารชีวภาพในร่างกาย หาปริมาณโลหะในสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถทำการตรวจวิเคราะห์ได้ง่าย รวดเร็ว โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือที่ยุ่งยากซับซ้อน ในอนาคตยังสามารถพัฒนาเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดแบบพกพาที่สามารถทำการตรวจวัดที่ภาคสนามได้

Abstract
Nowadays, Nano-Material have been widely developed and applied in engineering, medical, environment, catalyst and chemical analysis. Gold nanoparticals are the stable metal particles which show ability of unique color properties. Gold nanoparticles can change the color according to the size or shape of the particles. With this feature, it is popular to be applied in the field of colorimetric detection. Moereover, the application of gold nanoparticles in colorimetric detection can be used to measure biological substances in the body and determine the amount of metal in the environment. These applications can be analyzed simply and rapidly without requiring complicated instruments. In the future, it can also be developed into a portable measuring device that can perform measurements in the field analysis.


Keywords


อนุภาคทองขนาดนาโนเมตร; การตรวจวัดเชิงสี; Gold nanoparticles; Colorimetric detection

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099