การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลโบราณสถานและโบราณวัตถุจากฐานข้อมูลวัดพื้นที่จังหวัดลำปาง

พงศ์กร จันทราช

Abstract


บทคัดย่อ

การศึกษาประวัติศาสตร์ช่วยทำให้เกิดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย ซึ่งโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นหลักฐานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าความเป็นมาของชุมชน สังคม และประเทศชาติ นับตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลโบราณสถานและโบราณวัตถุ จากฐานข้อมูลวัด พื้นที่จังหวัดลำปาง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์แก่บุคคลทั่วไป กระบวนการวิจัยเริ่มต้นด้วยการศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบจากข้อมูลที่ได้และพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชันทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลังจากนั้นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินความพึงพอใจการทำงานของระบบสำหรับปรับปรุงการทำงานให้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ผลการประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้งานจำนวน 57 คน พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือส่วนความถูกต้องของเนื้อหาได้ค่าเฉลี่ย 4.31 รองลงมาคือส่วนการสืบค้นข้อมูลได้ค่าเฉลี่ย 4.00 และส่วนการแสดงผลได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากต่อการทำงานของระบบ ทำให้ได้ระบบที่เป็นเครื่องมือสืบค้นองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ สำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับข้อมูลวัดได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Abstract

The study of history helps to better understand the changes in society and culture in each period. Historical sites and antique artifacts are important historical evidence that explains the derivation of community, society and country from past to present. This research aims to develop a search system of historical sites and antique artifacts through temple database in Lampang province to be used in the future as a learning and research center of historical information for the general public. The research process began with previous studies and data collecting, system analysis and design, and development of the search system through web application via the internet. Then, it is followed by training how to utilize the system for the users and to evaluate the system performance to improve performance efficiency. The result of the system effectiveness from sampling of 57 users, it was found that the accuracy of the content has the highest average score of 4.31, the Information Searching score of 4.00 and the website display average score of 3.94. The average score of all three parts is 4.08 which is considered to be effectively valid. From the research, the developed search system can be used as a tool to search for historical knowledge. Moreover, it can also be an effective learning center to study historical information that is related to the temples.


Keywords


ระบบสืบค้นข้อมูลโบราณสถาน; ระบบสืบค้นข้อมูลโบราณวัตถุ; ระบบฐานข้อมูลโบราณสถาน; ระบบฐานข้อมูลโบราณวัตถุ; ระบบฐานข้อมูลวัด; Historical Site Searching System; Antiques Artifact Searching System; Historical Site Database; Antiques Artifact Database; Temple Da

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099