การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการอบแห้งถ่านอัดแท่ง

พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์, ภานุรุจ ยะเรือน, จรัสศรี เสือทับทิม

Abstract


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้กล่าวถึงการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการอบแห้งถ่านอัดแท่งด้วยการให้ความร้อน ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยตัวควบคุมอุณหภูมิ ตัวตั้งเวลา ตัวจุดประกายไฟ ก๊าซหุงต้มให้ความร้อน โบลเวอร์และชุดปรับความเร็ว และห้องอบถ่านจำลองขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 56 เซนติเมตร ภายในห้องอบติดตั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่ต้องการควบคุมไว้กลางห้อง และติดตั้งเซนเซอร์อีก 8 ตัวไว้ทุกมุมห้องบริเวณด้านบนและด้านล่างห้องอบเพื่อศึกษาอุณหภูมิภายในห้องอบ ผลการทดลองควบคุมอุณหภูมิภายในห้องอบที่อุณหภูมิ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส ณ อัตราการไหลของลมร้อน 300 400 และ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ขณะไม่มีถ่านเปียกแสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการโดยมีค่าผิดพลาด ณ สภาวะคงตัวน้อยกว่า ±2 องศาเซลเซียส ผลการทดลองอบแห้งถ่านอัดแท่งจำนวน 90 ก้อน น้ำหนัก 13 กิโลกรัม ณ อุณหภูมิควบคุม 60 องศาเซลเซียส แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถลดความชื้นจากการระเหยของน้ำออกจากถ่านถ่านอัดแท่งได้ 2.86 กิโลกรัม หรือร้อยละ 21.98 ของน้ำหนัก โดยมีผลต่างอุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณด้านบนและด้านล่างห้องอบเท่ากับ 0.03 องศาเซลเซียส

 

Abstract

                This research describes the development of an automatic control system for charcoal briquettes drying. The developed system consists of temperature controller, timer, ignition unit, Liquefied Petroleum Gas, blower and speed control unit and model of drying chamber with 120 cm wide ´ 120 cm length ´ 56 cm height. One temperature sensor is installed to measure the controlled temperature at centroid of the chamber and another 8 sensors are installed at every upper and lower corners of chamber to study overall temperature inside the chamber. The experimental results of temperature control inside the drying chamber at 50, 60 and 70 °C with hot air flow rate of 300, 400 and 500 m3/h without wet charcoal briquettes show that the developed system can control the desired temperature with steady state error less than ±2 °C. The experimental results of drying 90 charcoal briquettes with weight of 13 kg at desired temperature of 60 °C illustrate that the system can reduce humidity by evaporate water from charcoal briquettes of 2.86 kg or 21.98% by weight with the temperature difference between upper zone and lower zone is of 0.03 °C.


Keywords


การอบแห้งถ่านอัดแท่ง; อัตราการไหลลมร้อน; ผลต่างอุณหภูมิ; Briquette charcoal drying; Hot air flow rate; Temperature difference

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099