การจัดการพัสดุคงคลังอะไหล่ในคลังสาขา

กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์, กุลวุฒิ โตรอด

Abstract


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอรูปแบบการจัดการพัสดุคงคลังประเภทอะไหล่ซ่อมบำรุงโดยใช้การจำแนกหลายเกณฑ์ ประยุกต์ผ่านการจัดการคงคลังอะไหล่ในบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถโฟร์คลิฟ โดยใช้ข้อมูลการเบิกอะไหล่จำนวน 101 รายการย้อนหลังเป็นเวลาหนึ่งปี มาทำการวิเคราะห์และกำหนดวิธีการจำแนกจัดกลุ่มอะไหล่โดยใช้เกณฑ์ความสำคัญตามมูลค่าการเบิกใช้ร่วมกับเกณฑ์ความสำคัญตามความวิกฤติของอะไหล่ หลังจากนั้นได้กำหนดนโยบายจัดการคงคลังอะไหล่ในคลังสาขาตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มอะไหล่ที่จำแนกได้ ด้วยวิธีการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด และวิธีการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อแบบต่ำสุด-สูงสุด ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้นโยบายที่นำเสนอ พบว่าต้นทุนรวมในการถือครองพัสดุคงคลังอะไหล่กรณีศึกษาลดลง 23,378.87 บาท หรือคิดเป็น 15.76% เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนรวมเดิม นอกจากนี้พบว่าสามารถนำแนวทางการจำแนกหลายเกณฑ์และนโยบายการจัดการพัสดุคงคลังที่นำเสนอนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในคลังอะไหล่ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกัน

 

Abstract

This research aimed to propose spare parts inventory management policy using multi-criteria classification applying in a case study of forklift distributor company. Historical data of 101 spare parts in a branch warehouse were collected for one year. After data analyzing, multi-criteria spare parts classification was determined using both volume demand value and spare parts importance in term of criticality. Then, appropriate spare parts inventory management policies for each class were proposed in a considered branch warehouse of this case study such as Economics Order Quantity policy and Minimum-Maximum Order policy. According to the results, total cost of proposed policies was compared with the former. It showed that inventory management total cost of proposed policies was decreased for 23,378.87 baht or 15.76% in a studied sample spare part. Additionally, this proposed scheme can be applied in other spare parts warehouse in a similar way.

 


Keywords


การจำแนกหลายเกณฑ์; ปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด; ปริมาณการสั่งซื้อแบบต่ำสุด-สูงสุด; Economic Order Quantity (EOQ); Minimum – Maximum Order Policy; Multi-Criteria Classification

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099