การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์ด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

อัญญารัตน์ ประสันใจ, สมพร วงษ์เพ็ง

Abstract


บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์ ชิ้นงานหน้าแปลน รุ่น RX 175-E จากการศึกษาขั้นตอนการผลิตชิ้นงานหน้าแปลน รุ่น RX 175-E ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นตอนที่ 1 ปั๊มเจาะรูชิ้นงานขนาด 74 มิลลิเมตร จำนวน 1 รู ขั้นตอนที่ 2 ปั๊มเจาะรูชิ้นงานขนาด 13 มิลลิเมตร จำนวน 12 รู และขั้นตอนที่ 3 ปั๊มตัดขอบชิ้นงานให้ได้ขนาด 200 มิลลิเมตร เมื่อทำการศึกษาสาเหตุและวิเคราะห์ปัญหาขั้นตอนการผลิตด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่ แผนภูมิกระบวนการผลิต การศึกษาเวลา แผนภูมิการวิเคราะห์การไหล แผนภาพเหตุและผล หลักการ ECRS หลักการตั้งคำถาม 5W 1H หลักการ PDCA และการปรับปรุงแบบไคเซ็น พบว่าปัญหาเกิดขึ้นในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งใช้เวลาในการผลิตนานที่สุด จึงทำปรับปรุงการผลิตโดยออกแบบสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะของชิ้นงานหน้าแปลน รุ่น RX 175-E ผลจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตในขั้นตอนที่ 2 ทำให้สามารถปั๊มเจาะรูชิ้นงานจำนวน 12 รู ได้ใน 1 ครั้ง จากเดิมที่ต้องปั๊มเจาะรูชิ้นงาน 2 ครั้ง เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยลดกระบวนการทำงาน จากเดิมใช้เวลาในการผลิต 15 วินาทีต่อชิ้น ลดเวลาลงเหลือ 9 วินาทีต่อชิ้น เพิ่มผลผลิตได้ 150 ชิ้นต่อชั่วโมงหรือ 2,215 ชิ้นต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 15.36 ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 1 ปี

Abstract
The objective of this research is to increase production efficiency of tractor part RX 175-E. The study of production of RX 175-E was composed of three processes. The first process is the punching of a hole with a 74 millimeter diameter on the material. The second process is the punching for 12 holes with 13 millimeter diameter. The last process is the edge trimming with 200 millimeter diameter. Overall process was studied and analyzed problems by the manufacturing engineering such as production process chart, time study, flow chart, cause and effect diagram, ECRS concept, 5W 1H concept, PDCA concept and Kaizen. The maximum lead time occurs on the second process. This process was improved by modifying punch mold. The original punching could make 12 holes in 2 times and the new mold design can finish in one punch. From the improvement of the second process, the production can increase efficiency and decrease working steps. The processing time is reduced from the original production six seconds per part.


Keywords


การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต; เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ; ชิ้นส่วนยานยนต์; รถแทรกเตอร์; Increase production efficiency; Industrial engineering technique; Automotive parts; Tractor

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099