การสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบสเกล

สิริศร มิตรานนท์, ชัชวาล พรพัฒน์กุล

Abstract


บทความนี้ กล่าวถึงความไม่แน่นอนขยายในระบบการวัดของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบสเกลที่มีค่าความละเอียด ± 0.05 มม. โดยใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (JIS B7507:1997) เป็นแนวทางในการสอบเทียบ 3 ขั้นตอนในย่านการวัดตั้งแต่ 5.00 มม. – 150.00 มม. ผลการสอบเทียบเวอร์
เนียร์คาลิปเปอร์แบบสเกลด้วยแท่งความยาวมาตรฐาน เกรด 0 ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ขนาด 100.00 มม.+1.4 ไมโครเมตร ปรากฏว่าไม่สามารถหาค่าความคลาดเคลื่อนของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบสเกลได้ แต่สามารถหาค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมที่เกิดจากระบบการวัดตามแนวทางมาตรฐาน EA-4/02 ได้ ในบทความนี้ จึงนำเสนอการหาค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม ซึ่งพบว่าที่ย่านการวัดสูงสุด 150.00 มม. มีความไม่แน่นอนขยายเท่ากับ ± 0.06 มม. ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%


Keywords


เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบสเกล; การสอบเทียบ; ความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม; ความไม่แน่นอนขยาย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099