การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WebRTC กับโปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์

เยาวภา จรัสสันติจิต

Abstract


Application of WebRTC Technology with Asset Counting Application of Asset Management System

บทคัดย่อ

การพัฒนาโปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น ของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2560 พบข้อจำกัดในการใช้งานโปรแกรมและการออกแบบที่ไม่ครอบคลุมการตรวจนับครุภัณฑ์ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการตรวจนับ ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาและหาแนวทางเพื่อปรับปรุงโปรแกรมโดยการนำเทคโนโลยี WebRTC มาประยุกต์ใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานง่าย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรสำนักงาน ลดเวลาในการตรวจนับครุภัณฑ์ ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่งานพัสดุและกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ และเพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจนับครุภัณฑ์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาโปรแกรมอาศัยหลักการทำงานของเว็บแอพพลิเคชั่น ซึ่งพัฒนาด้วยภาษา PHP AngularJS JavaScript CSS และ HTML5 และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้สามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บวิวบนสมาร์ทดีไวซ์ และสามารถใช้กล้องถ่ายรูปในสมาร์ทดีไวซ์อ่านบาร์โค้ดและถ่ายภาพเพื่อช่วยในการตรวจนับครุภัณฑ์ได้ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์จำนวน 12 คน ต่อโปรแกรมที่นำเสนอ ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งานโปรแกรม ด้านประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรมในการตรวจนับครุภัณฑ์ และด้านการเปรียบเทียบระหว่างการตรวจนับด้วยโปรแกรมกับการตรวจนับด้วยการจดบันทึกลงกระดาษ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.22, S.D. = 0.66) และการเปรียบเทียบในด้านประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมในรูปแบบ WebRTC ของคณะกรรมการในปี 2563 กับการใช้โปรแกรมในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่นของคณะกรรมการในปี 2560 ซึ่งมีกรรมการจำนวน 12 คนเท่ากัน โดยใช้การทดสอบของฟิชเชอร์ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบพบว่าโปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ที่พัฒนาด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WebRTC ช่วยให้การตรวจนับครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ที่พัฒนาในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น

Abstract

Developing the asset counting mobile application of asset management system of Information Technology Service Center, Chiang Mai University that developed in 2017 found that limitations on using the program and designs that did not cover the asset count caused inconvenience in counting. To solve the problems, the researcher applied WebRTC Technology to the application. This study aims to develop an asset counting web application that is easy to use, decrease the time taken to count assets, and lighten the supply officers and the asset counting committee’s work burdens; and develop a web application to improve effective asset counting. The application using web application concept is developed with PHP, AngularJS, JavaScript, CSS and HTML5 language and the database management system is MySQL. The developed application can be run through the web view on smart devices. Asset counting committees can use the camera via the WebRTC application to scan barcodes and take pictures. Satisfaction of using the WebRTC application was assessed by 12 asset counting committees. The results showed that the level of satisfaction with the efficiency of using an application, using an asset counting application, and comparison between using the application and paper recording was high ( x = 4.22, S.D. = 0.66). Comparing efficiency of asset counting using the WebRTC application in 2020 versus using the mobile application in 2017 by using the Fisher’s Exact Test, with a statistical significance level of 0.05, the result found that using the WebRTC application was more efficient than the mobile application.Keywords


ครุภัณฑ์; การตรวจนับครุภัณฑ์; โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์; Asset; Asset Counting; Web Application for Counting Asset

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099