การวัดและควบคุมค่า pH ของน้ำด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

สิริวิช ทัดสวน, ประสิทธิ์ สุขเสริม

Abstract


บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบควบคุมค่า pH ของน้ำด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อช่วยลดความยุ่งยาก และเพิ่มความสะดวกในด้านการควบคุมค่า pH ของน้ำที่จะใช้งานด้านการเกษตร โดยมีขั้นตอนการทำงานคือใช้ตัวรับรู้ค่า pH ส่งสัญญาณให้กับ Node MCU ESP8266 ที่มีโมดูลไร้สายขนาดคลื่นความถี่ 2.4 GHz เป็นตัวประมวลผลและควบคุมการทำงานรวมถึงติดต่อกับคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของเน็ตพาย การควบคุมค่า pH ของน้ำสามารถควบคุมได้ทั้งหน้างานสนามหรือรีโหมดทางไกลโดยใช้สมาร์ทโฟน แทปเลต หรือคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ค่า pH มีค่าต่ำกว่าหรือสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ ตัวประมวลผลจะทำการสั่งให้มอเตอร์ปล่อยสารที่เป็นกรดหรือสารที่เป็นด่างเพื่อปรับให้ค่า pH ให้อยู่ในช่วงที่ต้องการ จากนั้นน้ำที่มีการปรับค่า pH แล้วจะถูกปล่อยไปใช้งาน ผลการทดสอบเครื่องดังกล่าว สามารถทำงานได้ทั้งสองโหมดคือ โหมดเลือกปลาโดยใช้เวลา 16.38 นาที ในการปรับค่าสภาพน้ำที่เป็นกรด (pH = 5.39) ให้ pH มีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 6.58 และใช้เวลา 14.29 นาทีในการปรับค่าสภาพน้ำที่เป็นด่าง (pH = 9.80) ให้ pH มีค่าลดลงเป็น 8.46 ส่วนโหมดเลือกผักใช้เวลา 18.02 นาที ในการปรับค่าสภาพน้ำที่เป็นกรด (pH = 4.78) ให้ pH มีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 5.63 และใช้เวลา 18.33 นาทีในการปรับค่าสภาพน้ำที่เป็นด่าง
(pH = 8.32) ให้ pH มีค่าลดลงเป็น 6.85

Measuring and Controlling the pH of Water by the Internet of Things
Abstract
This paper presents the development of the system for pH control by the Internet of Things (IoT) to reduce difficulties in and enhance the convenience of the control of the pH of water used in agriculture. The system is operated by using a pH sensor that transmits signals to Node MCU ESP8266 with a 2.4 GHz Wi-Fi module, which is used as a processor and a controller, as well as connecting with the cloud server of the NETPIE platform. pH control can be performed on site or by remote control using a smartphone, a tablet, or a computer. In the case that the pH value of water is higher or lower than a predetermined value, the processor activates the motor to release acid or alkaline substances in order to adjust the pH value of water to fall within a preferred range, and then such adjusted water is released for use. The test results of the above-mentioned system revealed that it was effective in two modes, namely the fish selection mode in which it took 16.38 minutes to increase the pH of acidic water (pH = 5.39) up to 6.58 and it took 14.29 minutes to decrease the pH of alkaline water (pH = 9.80) down to 8.46, and the vegetable selection mode in which it took 18.02 minutes to increase the pH of acidic water (pH = 4.78) up to 5.63 and it took 18.33 minutes to decrease the pH of alkaline water (pH = 8.32) down to 6.85.


Keywords


ตัวรับรู้ พีเอช; อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง; โหนด เอ็มซียู อีเอสพี 8266; เน็ตพาย; pH sensor; Internet of Things; Node MCU ESP8266; NETPIE

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099