บัสสื่อสารข้อมูลสำหรับการควบคุมชุดแปลงผันกำลังไฟฟ้าแบบขนาน

ยุทธนา กันทะพะเยา

Abstract


ระบบควบคุมการขนานมอดูลแปลงผันกาลังไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง ตัวควบคุมของแต่ละมอดูลต้องมีบัสสื่อสารข้อมูล เพื่อเชื่อมต่อระหว่างตัวควบคุมของแต่ละมอดูลสำหรับควบคุมการทำงาน รวมถึงทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของระบบ บัสข้อมูลนี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ บัสข้อมูลแบบสัญญาณไฟฟ้า และบัสข้อมูลแบบสัญญาณดิจิตอล บทความนี้จะกล่าวถึง บัสข้อมูลดังกล่าวโดยสรุปทั้งข้อดีและข้อจำกัดของบัสการสื่อสารข้อมูลแต่ละแบบสำหรับควบคุมมอดูลแปลงผันกำลังไฟฟ้าที่ต่อแบบขนาน

Keywords


บัสข้อมูล; การสื่อสารข้อมูล; มอดูลแปลงผันกำลังไฟฟ้า

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099