การกำเนิดรูปคลื่นไซน์สามเฟสด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ปุญญพัฒน์ ช่อฟ้าบัณฑิต, บุญเรือง วังศิลาบัตร

Abstract


บทความนี้นำเสนอ การกำเนิดรูปคลื่นไซน์สามเฟสโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำหน้าที่เป็นวงจรนับตำแหน่งของหน่วยความจำ และปรับความความถี่ของรูปคลื่นไซน์สามเฟส วงจรหน่วยความจำรอมแบบ PROM จำนวน 3 ตัว ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการคำนวณค่าแรงดันไฟฟ้าในแต่ละเฟสเป็นตัวเลขดิจิตอลไว้ จากนั้นจึงใช้วงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก กำเนิดแรงดันไฟฟ้า 3 เฟสจากข้อมูลในรอมอีกครั้ง แล้วปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้เป็นกระแสสลับด้วยวงจรออปแอมป์พิกัดแรงดันเท่ากับ 2Vp จากผลการทดลองสามารถสร้างรูปคลื่นไซน์ที่ปรับความถี่ได้ตั้งแต่ 25Hz ถึง 55Hz และเมื่อวัดคุณภาพของสัญญาณพบว่าค่าความเพี้ยนของสัญญาณ (THD) เท่ากับ 0.7 เปอร์เซ็นต์ สามารถนำไปเป็นวงจรต้นกำเนิดรูปคลื่นไซน์ของมอเตอร์แบบสามเฟสต่อไปได้

Keywords


การกำเนิดรูปคลื่นไซน์สามเฟส; หน่วยความจำรอมไมโครคอนโทรลเลอร์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099