วงจรแปลงผันไฟฟ้าสามเฟสที่ควบคุมการไหลกำลังไฟฟ้าแบบสองทิศทางสำหรับการอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า

ชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข, ทองอินทร์ สุยะทา

Abstract


Three Phase Power Converter with Bidirectional Power Flow Control for Electric Vehicle (EV) Charger

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบวงจรแปลงผันไฟฟ้าระบบสามเฟสควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบสองทิศทางสำหรับการอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่าย งานวิจัยใช้ตัวควบคุมแบบสัดส่วนบวกรีโซแนนซ์ สำหรับควบคุมการทำงานของการแปลงผันกำลังไฟฟ้าในโหมดกักเก็บพลังงานและการคืนพลังงานเข้าสู่ระบบจำหน่าย เพื่อทดสอบการทำงานการควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบสองทิศทาง บทความนี้ใช้ฮาร์ดแวร์จำลองระบบ (HIL) ในส่วนของวงจรกำลังร่วมกับการควบคุมประมวลผลผ่าน STM32F704VI  ผลการทดสอบแสดงการทำงานของระบบได้ว่า สามารถควบคุมการไหลพลังงานไฟฟ้าแบบสองทิศทางและควบคุมลูปแรงดันดีซีด้านแบตเตอรี่ได้ผลเป็นอย่างดี

Abstract

This paper presents the power converter three phase system with bidirectional power flow control for EV battery charger with connected power distribution. This research used the proportional plus resonant controller for regular stability controls of power converter in operation in charge mode and discharge mode. In the demonstrated bidirectional power flow control systems, the Hardware In the Loop (HIL) testing controlled with STM32F704VI microcontroller is used. Experimental results demonstrate a good performance for the controlled bidirectional power flow of the operation system and dc output loop of battery side.


Keywords


การไหลกำลังไฟฟ้าสองทิศทาง; การควบคุมแบบสัดส่วนบวกรีโซแนนซ์; วงจรแปลงผันสามเฟส; การประจุแบตเตอรี่; Bidirectional power flow; Proportional plus resonant current controller; Three phase converter; Battery charger

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099