การศึกษาสถานการณ์ดิสรัปชั่นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

เทวัญ ศรีดารานนท์, จิดาภา เบ้าบัวเงิน, ชูศักดิ์ พรสิงห์, ทองแท่ง ทองลิ่ม, ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์

Abstract


A Situation Study of Disruptive Technology and Innovation of Thai Construction Industry

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาสถานการณ์ดิสรัปชั่นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เริ่มจากการสำรวจภาคสนามแบบเจาะจงไปที่กลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 86 แห่ง เมื่อคำนวณระดับความเชื่อมั่นตามทาโร่ ยามาเน่ พบว่ามีระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 90 จากสถานประกอบการทั้งหมด 580 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลางกว่าร้อยละ 32.5 มีนโยบายการปรับตัวทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้การปฏิวัติอุตสาหกรรมไทย 4.0 และพร้อมแข่งขันกับสถานประกอบการต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ การสังเคราะห์แนวทางการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย พบว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยควรพัฒนาคลัสเตอร์ และพัฒนาแรงงานฝีมือให้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ คือ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้เทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ในรูปแบบของการแชร์ริ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีส่วนร่วมในการผลักดันอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ดิสรัปชั่นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีศักยภาพ

Abstract

This research aims to study the situation of modern technology and innovation disruption in Thai construction industries. The article started from conducting a specific field survey to a sample of 86 establishments of Thai construction industries registered as a member of Thai Contractors Association under H.M. The King's Patronage. The sample of research is calculated by using Taro Yamane formula, it was found that there was a 90 percent confidence level from 580 establishments. The result of the research showed that, 32.5% of large and medium enterprises have an adjustment of technology and innovation policy under Thai industrial revolution 4.0, and are ready to compete with foreign enterprises more efficiently than small and medium enterprises. In addition, a synthesis of guidelines for competitiveness of Thai construction industries, it is found that Thai construction industries should develop a cluster, and skilled workers to be expert in modern technology and innovation, such as Internet of Thing (IoT), Big Data Technology, and Building Information Modeling (BIM). In the form of sharing technology and innovation with participation in driving the Thai construction industry to be able to adapt according to the situation of technology and innovation disruption with potential.


Keywords


ดิสรัปชัน; เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่; อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย; การยกระดับขีดความสามารถ; Disruption; Modern Technology and Innovation; Thai construction industries; Competitiveness

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099