การประยุกต์ใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายในการวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยว

นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์, รติรัตน์ กิตติปัญญาพัฒน์, พงษ์เพ็ญ จันทนะ

Abstract


Application of Travelling Salesman Problem for Planning of Tourism Routes

 

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวโดยประยุกต์ใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายในการหาเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยระยะทางที่สั้นที่สุดและค่าความนิยมสูงสุด มีการใช้วิธีฮิวริสติกคือ วิธีเลือกจุดที่ใกล้ที่สุด เปรียบเทียบกับวิธีเมตาฮิวริสติกคือ วิธีการเชิงพันธุกรรม เพื่อหาเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสมของกรณีศึกษาคือจังหวัดนครนายก แล้วนำผลวิจัยไปพัฒนาต่อเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและเส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัด แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ที่เที่ยวตามอำเภอ ที่เที่ยวตามประเภท และที่เที่ยวตามต้องการ ซึ่งในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวได้ 4 ทางเลือกจากทั้งหมด 42 ทางเลือก โดยใช้การเขียนภาษาจาวาสคริปต์ให้ประมวลผลออกมาเป็นเส้นทางบน Google Maps และแสดงผลบนเว็บไซต์ ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน พบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด

Abstract

The aim of this research is to design a tool which helps to plan the suitable traveling route by applying Travelling Salesman Problem (TSP) to find the shortest distance and the highest popularity rating. Comparing between the heuristics technique which is the nearest neighbor method and the metaheuristics technique which is the genetic algorithm method to find the appropriate route for a case study; Nakhon Nayok Province. Then, using the results to develop the website which displays tourism information and route planning. The website consists of four parts; recommendation of tourist attractions, tourism in each district, tourism based on category of travelling, and tourism based on traveler’s need. In particular, the fourth part, the users can select four choices out of totally forty-two choices of tourist attractions by writing JavaScript code to search for the routes on Google Maps and show the routes on the website. One hundred respondents are requested to answer questionnaires regarding the website usage. The assessment is revealed by the result of average and standard deviation, 4.33 and 0.56 respectively, with the highest level of satisfaction.


Keywords


วิธีเลือกจุดที่ใกล้ที่สุด; วิธีการเชิงพันธุกรรม; เส้นทางท่องเที่ยว; จังหวัดนครนายก; Nearest Neighbor; Genetic Algorithm; Tourism Route; Nakhon Nayok Province

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099