การศึกษาความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความเข้มแสงระหว่างค่าลักษ์ ค่ารูรับแสงสำหรับการจัดแสงโคมไฟ 3 ตำแหน่ง เพื่อการบันทึกภาพ

จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล

Abstract


Study of Relationship between Lux and F-Stop Illuminance for Three-Point Lighting Photograph Recording

บทคัดย่อ

                งานวิจัยนี้ศึกษาการเปลี่ยนค่าความเข้มแสง (Illuminance) หน่วย Lux เป็น หน่วย ค่ารูรับแสง (f-stop) สำหรับให้ความสว่างการบันทึกภาพ ระหว่าง วิธีการวัดด้วยเครื่องวัดแสงตกกระทบ (Incident Light) และวิธีการคำนวณตามกฎแลมเบิร์ตโคไซน์ (Lambert’s Cosine Law) ภายใต้ทฤษฏีจัดแสงโคมไฟ 3 ตำแหน่ง พร้อมการบันทึกภาพตัวแบบบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ตำแหน่งที่ 1 โคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W มีค่าความคลาดเคลื่อนการวัดกับการคำนวณในหน่วย Lux มีค่า 10.9 % และ f-stop มีค่า 0.71 % ตำแหน่งที่ 2 โคมเสริมหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 650W หน่วย Lux มีค่า 19.3 % และ f-stop มีค่า 1.25 % และตำแหน่งที่ 3 โคมส่องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W หน่วย Lux มีค่า 11.1 % และ f-stop มีค่า 0.12 % สาเหตุความคลาดเคลื่อนมาจากความไม่เสถียร ซึ่งเกิดจากการถือเครื่องมือวัดด้วยมือแทนการใช้ยึดเครื่องมือวัดไว้บนขาตั้ง และปริมาณแสงที่ไม่สม่ำเสมออันเกิดจากการกระพริบของโคมไฟ ทั้งนี้ภายในคู่มือผลิตภัณฑ์โคมไฟส่วนใหญ่ระบุค่าความเข้มแสงเป็น หน่วย Lux หรือ fc แต่ไม่ระบุ ในหน่วย ค่ารูรับแสง สำหรับการจัดแสงเพื่อการบันทึกภาพจำเป็นต้อง ทราบค่ารูรับแสง ซึ่งจะปรากฏในเมนูกล้องบันทึกภาพ ดังนั้น ผู้ควบคุมการจัดแสง ต้องการ ค่ารูรับแสงตัดสินใจวางแผนการเลือกใช้โคมไฟให้เหมาะสมกับปริมาณการให้ความสว่างกับตัวแบบหรือบุคคล เพื่อลดการใช้โคมไฟที่มีค่ากำลังไฟฟ้าสูงและความสว่างมากเกินความจำเป็น และเป็นการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายทางอ้อมสำหรับการจัดแสงเพื่อการบันทึกภาพสำหรับโทรทัศน์และภาพยนตร์

Abstract

                This research was to study the relationship between Lux and f-stop illuminance units for photography recording by using incident light measuring and calculating based on Lambert Cosine Law under the three-point light theory. The results found that the first position lamp that was main lamp (1,000W Fresnel Tungsten-Halogen lens) had a measurement error with the calculation of the light intensity in Lux and f-stop units equal 10.9% and 0.71 % respectively, the second position lamp (650W Fresnel Tungsten-Halogen lens) had a measurement error with the calculation of the light intensity in Lux and f-stop units equal 19.3% and 1.25% respectively and the third position lamp (2,000W Fresnel Tungsten-Halogen lens) had a measurement error with the calculation of the light intensity in Lux and f-stop units equal 11.1% and 0.12 % respectively.

                The inconstancies were caused by holding the tool by hand instead of using a fixed stand while measuring and the flickering of the lamps. The Study revealed that the camera menu currently does not provide Lux information and the light manufacturers only give information in Lux and Foot-candle units. Therefore, it is the gaffer’s responsibility to decide the amount of illumination suitable for recording the subject/person without using excessive brightness. This approach can also save energy and indirectly make it more cost effective for television and film lighting.


Keywords


กฎแลมเบิร์ตโคไซน์; ความเข้มแสงหน่วยลักษ์; ความเข้มแสงหน่วย f-stop; Lambert Cosine Law; Illuminance (Lux); Illuminance (f-stop)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099