การวิเคราะห์ต้นทุนบริหารจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร

บุญชัย แซ่สิ้ว

Abstract


Logistics Administration cost Analysis in Food Industry

บทคัดย่อ  

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบแนวคิดในการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่างธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 30 สถานประกอบการ ธุรกิจขนาดกลาง จำนวน 30 สถานประกอบการ และธุรกิจขนาดใหญ่ จำนวน 30 สถานประกอบการ เพื่อทำการเก็บข้อมูล และเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ ในส่วนของต้นทุนบริหารจัดการ (CAdmins) ตามแนวคิดของ CASS Method        ที่พิจารณาต้นทุนบริหารจัดการ (CAdmins) ที่ 10% ของผลรวมค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการขนส่ง (CTran) และ ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง (CInvent) และการใช้ข้อมูลจากต้นทุนโลจิสติกส์จากตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูล 1.ต้นทุนการพยากรณ์และการวางแผนความต้องการของลูกค้า (CILPI1) 2.ต้นทุนการให้บริการแก่ลูกค้า และกิจกรรมสนับสนุน (CILPI2)  3.ต้นทุนการสื่อสารด้านโลจิสติกส์ และ            การจัดการคำสั่งซื้อ (CILPI3)  4.ต้นทุนการจัดซื้อจัดหา (CILPI4)  5.ต้นทุนการขนถ่ายและการบรรจุหีบห่อ (CILPI5)      6. ต้นทุนการจัดการคลังสินค้า (CILPI6)  7. ต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง (CILPI7)  8. ต้นทุนการขนส่ง (CILPI8) และ 9. ต้นทุนโลจิสติกส์ย้อนกลับ (CILPI9)

จากการศึกษาพบว่าธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดกลาง ต้นทุนบริหารจัดการ (CAdmins) ที่ใช้ข้อมูลจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่าสูงกว่าแนวคิดของ CASS Method โดยธุรกิจขนาดเล็กมีต้นทุนบริหารจัดการ (CAdmins) มีมูลค่า 29,794,124.16 บาท คิดเป็น 5.50% ของยอดขาย ในขณะ  ที่แนวคิดของ CASS Method มีมูลค่า 5,950,500.35 บาท คิดเป็น 1.10% ของยอดขาย และธุรกิจขนาดกลาง มีต้นทุนบริหารจัดการ (CAdmins) มีมูลค่า 188,532,364.72 บาท คิดเป็น 3.49% ในขณะที่แนวคิดของ CASS Method มีมูลค่า 52,989,890.95 บาท คิดเป็น  0.98% ของยอดขาย ในขณะเดียวกันธุรกิจขนาดใหญ่มีต้นทุนบริหารจัดการ (CAdmins) ที่ใช้ข้อมูลจากจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่าน้อยกว่าแนวคิดของ CASS Method มีมูลค่า 318,171,359.82 บาท คิดเป็น 1.39% ของยอดขาย ในขณะที่แนวคิดของ CASS Method มีมูลค่า 138,822,298.37 บาท คิดเป็น 0.61% ของยอดขาย จากการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลางมีต้นทุนการบริการจัดการ (CAdmins) สูงเนื่องจากยังขาดการใช้เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรือบางธุรกิจกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาจึงทำให้ต้นทุนดังกล่าวสูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่

Abstract

The objective of this research to study and compare logistics costs calculation concepts in Thai industries from 30 small enterprises, 30medium enterprises, and 30 big enterprises in order to collect data and compare logistics costs in administrations (CAdmins) according to CASS Method that analyze administrations cost (CAdmins) at 10% of the total expenses from transportation cost (CTran) and inventory carrying cost (CInvent) and data from the industrial logistics performance indicators including ILPI1C: Forecasting Cost per Sales (CILPI1), ILPI2C: Customer Service Cost per Sales (CILPI2), ILPI3C: Information Processing Cost per Sales (CILPI3), ILPI4C: Procurement Cost per Sales (CILPI4), ILPI5C: Damage Value per Sales (CILPI5), and ILPI9C: Returned Goods Cost per Sales (CILPI9). The study results showed that the administration cost (CAdmins) of small and medium enterprises using data from the industrial logistics performance indicators was higher than CASS Method. The administrations cost (CAdmins) of small enterprises was at 29,794,124.16 baht and was 5.50% of the sales while the administrations cost (CAdmins) from the CASS Method was at 5,950,500.35 baht and was at 1.10% of the sales. The administrations cost (CAdmins) of medium enterprises was at 188,532,364.72 baht and was 3.49% of the sales while the administrations cost (CAdmins) from the CASS Method was at 52,989,890.95 baht and was at 0.98% of the sales. At the same time, the administrations cost (CAdmins) of big enterprises from the industrial logistics performance indicators was lesser than the CASS Method and was at 318,171,359.82 baht and was 1.39% of the sales while the administrations cost (CAdmins) from the CASS Method was at 138,822,298.37 baht and was at 0.61% of the sales. The results of the study showed that a factor that caused high administrations costs (CAdmins) in small and medium enterprises was because of the lack of integrating technologies or information systems in the business or it may be caused by the development period of these enterprises as well.


Keywords


ต้นทุนโลจิสติกส์; ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์; ต้นทุนบริหารจัดการ; อุตสาหกรรมอาหาร; Logistics Cost; Industrial Logistics Performance Index; Logistics Administrative Cost; Food industry

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099