การบ่งชี้สารเบต้าแคโรทีนระดับเบื้องต้นในดอกโสนและการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม

ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด, หนึ่งฤทัย สุพรม, นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์

Abstract


Preliminary Identification of β-Carotene in Sesbania Flower (Sesbania javanica Miq.) Extracts and Application in Ice-cream Product

 

บทคัดย่อ  

                เบต้า-แคโรทีน (β-carotene) เป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ (carotenoids) ที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ ทั้งยังมีบทบาทสำคัญทางเภสัชกรรมเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันการศึกษาแหล่งของสารเบต้า-แคโรทีน เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพทางการค้าได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ซึ่งโดยทั่วไปสามารถพบเบต้า-      แคโรทีนได้ในผัก ผลไม้ที่มีสีส้มและเหลือง ในการทดลองครั้งนี้ได้สนใจศึกษาการสะสมสารเบต้า-แคโรทีน ในดอกโสน (Sesbania javanica Miq.) นำไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพในรูปแบบไอศกรีมเสริมดอกโสน โดยการทดลองศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นด้วยการเปรียบเทียบลายพิมพ์พฤกษเคมีของสารสกัดหยาบจากดอกโสนอบแห้งกับสารมาตรฐานเบต้า-แคโรทีนด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบแผ่นบาง พบว่าสารสกัดหยาบจากดอกโสนมีสารเบต้า-แคโรทีนเป็นองค์ประกอบทั้งในส่วนที่สกัดด้วยเอทานอลและ เฮกเซน นอกจากนี้ในการทดลองครั้งนี้ยังได้สนใจการแปรรูปดอกโสนเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมดอกโสน ซึ่งผลจากการเสริมดอกโสนลวกในอัตราส่วนร้อยละ 20 ลงในไอศกรีม มีผลให้ไอศกรีมที่ได้มีสีเหลืองเข้มกว่าไอศกรีมชุดควบคุมโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าสีเหลือง (b*) และยังสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปริมาณสารเบต้า-แคโรทีนในไอศกรีมเสริมดอกโสนและชุดควบคุมซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.94 และ 0.18 ไมโครกรัมต่อกรัม ตามลำดับ จากผลการทดลองพบว่าการเสริมดอกโสนลงในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนอกจากจะเป็นการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบการเกษตรที่พบมากในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นแนวทางในการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์อาหารอีกทางหนึ่งด้วย แต่อย่างไรก็ตามการผลิตไอศกรีมเสริมดอกโสนควรได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนให้ไอศกรีมเสริมดอกโสนเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพต่อไปในอนาคต

Abstract

β-carotene, a group of carotenoids has been proposed the beneficial effects on human health as well as played an essential role in the pharmaceutical function so far. In recent years, there has been increased interest in alternative dietary sources of β-carotene through the development of functional foods. β-carotene is naturally abundant in several yellow-orange vegetables and fruits also. The present study was efficiently enumerated the β-carotene accumulation in the Sesbania flower (Sesbania javanica Miq.) and extraordinarily supplemented the Sesbania flower into ice-cream as the dietary supplemented food. The preliminary chemical composition of Sesbania flower crude extracts was basically investigated according to the TLC fingerprint analysis. The results exhibited either ethanol or hexane extracts of dried Sesbania flower were displayed the similar fingerprint pattern related to the β-carotene standard leading to the highly interested in Sesbania flower ice-cream product development. The increase in yellowness (b*) parameter was observed within the 20 percent of Sesbania flower supplemented in ice-cream product compared to the control as well as the existence of β-carotene accumulation of 1.94 and 0.18 μg/g, respectively. Therefore, the production of Sesbania flower ice-cream could be promote either in the implementation of the locally agricultural in the food processing or additive nutrition in the food products. However, the progressive development of novel Sesbania flower ice-cream probably conducted the consumer acceptance and considerably promoted as the health promotion ice-cream in the future.


Keywords


สารเบต้า-แคโรทีน; ดอกโสน (Sesbania javanica Miq.); ไอศกรีมเสริมดอกโสน; β-carotene; Sesbania flower (Sesbania javanica Miq.); Sesbania flower ice-cream

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099