การคัดแยกแอคติโนมัยสีทที่สร้างสารสีจากดินที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ

ทัย กาบบัว

Abstract


Isolation of Pigment Producing Actinomycetes from Lava Durian Planted Soil


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกแอคติโนมัยสีทที่สร้างสารสีจากดินที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ และการย้อมติดสีเส้นใยของสารสกัดสีที่ได้ โดยคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากดินของสวนทุเรียนภูเขาไฟ ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยการเพาะเลี้ยงบนอาหาร sodium caseinate agar พบแอคติโนมัยสีท 27 ไอโซเลท ที่สร้างสีเส้นใยฝังในอาหารแข็ง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มสี คือ สีขาว สีน้ำตาล สีเหลือง และสีชมพู จากนั้นเพาะเลี้ยงบนปลายข้าวในสภาวะการหมักแบบแข็ง เป็นเวลา 5-7 วัน เพื่อให้แอคติโนมัยสีทสร้างสารสีบนปลายข้าว นำปลายข้าวที่ได้มาอบแห้งและบดให้ละเอียด แล้วสกัดสีย้อมด้วยเอทานอลความเข้มข้น 70% พบว่าได้สีย้อม 2 กลุ่มสี คือสีชมพูและสีเหลือง เมื่อนำสีที่สกัดได้ไปย้อมเส้นใยฝ้าย พบว่าสีย้อมที่ได้จากแอคติโนมัยสีทจำนวน 4 ไอโซเลท สามารถย้อมติดเส้นใยฝ้ายได้ คือไอโซเลท ALD1, ALD15 และ ALD19 ย้อมติดสีชมพู ส่วนไอโซเลท ALD27 ย้อมติดสีเหลือง จากการศึกษาทางสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชีวเคมี พบว่าเชื้อทั้ง 4 ไอโซเลท จัดอยู่ในจีนัส Streptomyces อย่างไรก็ตามต้องมีการศึกษาการย้อมติดสีและความคงทนของสีเพิ่มเติม เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสีย้อมต่อไป

Abstract

The objectives of this study were to isolate pigment producing actinomycetes from lava durian planted soil and to study fiber dyeing with extracted dye. The actinomycetes were isolated from soil of lava durian garden in Phran subdistrict, Khunhan district, Sisaket province by using sodium caseinate agar (SCA) as the isolation medium. A total of 27 actinomycete isolates producing pigment-substrate mycelia were obtained in 4 color groups such as white, brown, yellow and pink. For dye production, the isolated actinomycetes were inoculated on broke-milled rice in solid state fermentation for 5-7 days. The inoculated broke-milled rice was dried and finely ground. Dye was extracted by using 70% ethanol. The extracted dye was obtained in pink and yellow. Cotton fibers were dyed with extracted dye from only 4 isolates. Isolate ALD1, ALD15 and ALD19 were pink, and isolate ALD27 was yellow. Morphological and biochemical test showed that all of 4 isolates were Streptomyces. However, the optimum conditions for fiber dyeing and color fastness testing should be further investigated to be applied in dye industry in the future.


Keywords


สารสี; สีย้อม; ปลายข้าว; ดินทุเรียนภูเขาไฟ; Pigment; Dye; Broke-milled rice; Lava durian planted soil

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099