กลยุทธ์การปรับปรุงตนเองขององค์การทางการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์

ไพฑูรย์ เริงกมล

Abstract


ผู้บริหารการศึกษายุคใหม่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุและความจำเป็นในการทำการเปลี่ยนแปลงองค์การทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองยุคใหม่ที่มีพหุเชาว์ปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะต้องทราบถึงเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น ในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจ การสร้างภาวะความเป็นผู้นำ การเป็นผู้จัดการ การมอบหมายงาน และการฝึกอบรมพัฒนาเป็นต้น  ภายในองค์การต้องระบุความรับผิดชอบให้ชัดเจน ทำให้มีความโปร่งใส จัดผลตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบัติงานเช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยงที่เป็นธรรมและเน้นถึงคุณภาพของงานเพื่อการแข่งขัน

Keywords


กลยุทธ์เปลี่ยนรูปแบบการศึกษายุคโลกาภิวัตน์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099