การประยุกต์ใช้ระบบสมาร์ตฟาร์มสำหรับการผลิตเห็ดแครง

กันตภณ มะหาหมัด, ศรีวรรณ ขำตรี, สุวลี ชูวาณิชย์

Abstract


Implementation of Smart Farm System for Schizophyllum commune Production

บทคัดย่อ

                เห็ดแครงเป็นเห็ดเศรษฐกิจ ที่มีราคาและคุณค่าทางอาหารสูง งานวิจัยนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้ระบบสมาร์ตฟาร์มที่ช่วยเพิ่มผลผลิตเห็ดแครงสำหรับเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบควบคุมแบบสมาร์ตฟาร์มสำหรับโรงเรือนเพาะเห็ดแครง และเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดแครงจากโรงเรือนแบบสมาร์ตฟาร์ม (โรงเรือนทดลอง) และโรงเรือนปกติ (โรงเรือนควบคุม) การออกแบบระบบควบคุมใช้การควบคุมแบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ โดยรับสัญญาณอุณหภูมิและความชื้นจากเซนเซอร์ พร้อมระบบแสดงผลและจัดเก็บข้อมูลบนแพลตฟอร์ม Google ก่อนนำไปใช้ทดลองได้มีการทดสอบความถูกต้องของการควบคุมและการแสดงผล จากนั้นนำระบบควบคุมแบบสมาร์ตฟาร์มไปติดตั้งในโรงเรือนทดลองสำหรับการเพาะเห็ดแครง เมื่อครบระยะเวลาการเก็บเกี่ยวจึงทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดแครงระหว่างโรงเรือนทดลองและโรงเรือนควบคุม  ผลการวิจัยพบว่าระบบควบคุมสมาร์ตฟาร์มที่พัฒนาขึ้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำสูง โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิและความชื้น ร้อยละ 4.37 และ 4.20  ตามลำดับ ทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่เกิดความผิดปกติ และเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดแครง พบว่า ผลผลิต          เห็ดแครงที่ได้จากโรงเรือนทดลอง มีน้ำหนัก 6,861.29 กรัม สูงกว่าผลผลิตเห็ดแครงของโรงเรือนควบคุมถึง 1.99 เท่า ที่พบมีน้ำหนักเพียง 3,443.20 กรัม โดยมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า การใช้ระบบสมาร์ตฟาร์มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเห็ดแครงให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

Abstract

                Schizophyllum commune are economic mushrooms with high price and nutritional value. This research presented an application of smart farm that increased Schizophyllum commune productivity. The objectives of this research were to study the smart farm control system performance and make a comparison between the product from greenhouse equipped with smart farm system (experimental set) and conventional greenhouse (control set). The system used Programmable logic controller for automatic control. The system was developed to display and collect the temperature and humidity on Google platform. Afterward, the system was tested before installation in experimental set. At the end of the harvest period, the results showed that the smart farm system worked accurately and efficiently. The average error percentage of temperature and humidity were 4.37 and 4.20 %, respectively. In addition, Schizophyllum commune yield from the experimental set weighed 6,861.29 grams, which was higher than Schizophyllum commune yield from the control set 1.99 times (3,443.20 grams). The weight difference result was statistically significant at 0.05 level. Ultimately, the smart farm system greatly improved the efficiency of cultivating Schizophyllum commune for farmers.Keywords


เห็ดแครง; สมาร์ตฟาร์ม; โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์; อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง; Schizophyllum commune; Smart farm; Programmable logic controller; Internet of things

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099