การพัฒนาระบบการวัดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการศึกษาวิจัยโดยใช้แพลตฟอร์มเน็ตพาย

ธนากร น้ำหอมจันทร์

Abstract


Development of Solar Power Generation Monitoring Systems for Research Studies Using NETPIE Platform

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาระบบการวัดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการศึกษาวิจัยโดยใช้แพลตฟอร์มเน็ตพาย เป็นการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งประยุกต์ใช้กับระบบวัดและแสดงผลสำหรับการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความสะดวกในการศึกษาวิจัย โดยมีขั้นตอนการทำงาน คือ กลุ่มวงจรวัดค่าทางไฟฟ้า ได้แก่ แรงดัน กระแส และอุณหภูมิแผง จำนวน 2 ชุด และกลุ่มเซนเซอร์วัดค่าทางสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความเข้มรังสีอาทิตย์ ความเข้มแสง ความเร็วลม อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ส่งสัญญาณให้กับตัวประมวลผล NodeMCU ESP32 จำนวน 2 บอร์ด ติดต่อผ่านคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของเน็ตพายด้วยโพรโตคอล MQTT เพื่อให้ระบบวัดสามารถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ทั้งหน้างานและรีโมททางไกล ผลการทดสอบประเมินผล พบว่า ระบบวัดที่นำเสนอมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยตลอดวันไม่เกินร้อยละ 3 สามารถนำไปใช้สำหรับการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิผล 

Abstract

This research presents the developments of a solar power system measurement system for research studies using the NETPIE platform. In addition, there is the application of Internet of Things technology (IoT) to measurement and display systems for research studies related to solar power generation systems for the convenience of research studies. A work process is a group of electrical measurement circuits with two sets of voltage, current, solar panel temperature, and environmental sensors such as solar radiation, ambient light, wind speed, temperature, and relative humidity. Signals are sent to two NodeMCU ESP32 processor boards, communicated via NETPIE cloud servers with MQTT protocol, the measurement systems can be displayed on a computer laptop or smartphone both on-site and remotely. The result of the evaluation test revealed that the proposed measurement system has an all-day Mean Absolute Error (MAE) of less than 3%, which can be effectively used in a research study on the performance of solar power generation systems.  

Keywords


อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง; โหนด เอ็มซียู อีเอสพี 32; เน็ตพาย; Internet of Things; Node MCU ESP32; NETPIE

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099