กฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสงกับวิศวกรรมส่องสว่าง

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

Abstract


วิศวกรรมส่องสว่างเป็นสาขาหนึ่งของ     วิศวกรรมศาสตร์ ที่ว่าด้วยคุณสมบัติของแสงสว่างและการใช้งานของแสงสว่างจากอุปกรณ์ส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้การใช้งานแสงสว่างเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่และสิ่งก่อสร้างสูงสุด วิศวกรรมส่องสว่างได้เข้ามามีอิทธิพลในยุคปัจจุบัน เพราะการใช้งานหลอดหรือโคมไฟทั้งภายในและภายนอกอาคารที่แพร่หลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง พื้นที่ประกอบกิจกรรมสันทนาการ พื้นที่ประกอบกิจกรรมทางพาณิชยกรรม รวมไปถึงพื้นที่ประกอบกิจกรรมบริการสาธารณะ โดยการใช้งานแสงสว่างในแต่ละพื้นที่ย่อมมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่น พื้นที่ชุมชนเมืองที่ต้องการใช้งานแสงสว่างอย่างมากและพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ต้องการความมืดตามธรรมชาติ เป็นต้น อนึ่ง แม้ว่าวิศวกรรมส่องสว่างเป็นศาสตร์ที่ตระหนักถึงการใช้งานแสงสว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่อย่างไรก็ดี การใช้งานแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมต่อพื้นที่หรือเวลาย่อมอาจก่อให้เกิดมลภาวะทางแสงได้ ด้วยเหตุนี้ การปฏิบัติทางวิศวกรรมแสงสว่างควรคำนึงถึงวิธีการทางสิ่งแวดล้อมและผังเมืองภายใต้กฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง เพื่อลดผลกระทบของมลภาวะทางแสง ดังนั้น การแก้ปัญหามลภาวะทางแสงโดยอาศัยการควบคุมการส่องสว่างในขั้นตอนทางผังเมือง การออกแบบหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่างๆ ควรคำนึงถึงหลักวิศวกรรมส่องสว่างและระดับการปฏิบัติทางวิศวกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักกฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง

Keywords


วิศวกรรมส่องสว่าง; มลภาวะทางแสง; กฎหมายสิ่งแวดล้อม; กฎหมายผังเมือง

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099