ความสัมพันธ์ทางสรีรวิทยาของต้นข้าวกับการนำพาก๊าซมีเทนจากนาข้าวสู่บรรยากาศ

กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์

Abstract


การเกิดก๊าซมีเทนในนาข้าวมีหลายปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดการในนาข้าว ของเสียและซากข้าวในนา  ระบบชลประทาน  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร ความร้อน แสง นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของต้นข้าวเช่น  ลักษณะสัณฐานวิทยา  สรีรวิทยาและสายพันธุ์ของข้าว  โดยเฉพาะตามความแตกต่างของสรีรวิทยาจะชัดเจนมากระหว่างสายพันธุ์ข้าวและสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ซึ่งเกิดจากการทำงานที่แตกต่างกันของพันธุกรรม ดังนั้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบสรีรวิทยาของต้นข้าวที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซมีเทน  สามารถนำไปสู่การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่ปล่อยก๊าซมีเทนได้น้อยแต่ยังคงคุณสมบัติที่ดีของสายพันธุ์ข้าวไว้  เพื่อพัฒนาระบบการทำนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้สืบไป

Keywords


ก๊าซเรือนกระจก; นาข้าว; ก๊าซมีเทน; ต้นข้าว; สรีรวิทยา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099