วิดีโอเกมกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กไทย

ปริศนา เพชระบูรณิน

Abstract


ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาวิดีโอเกมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทยมากขึ้นย่อมเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับผลกระทบของวิดีโอเกมมากมายซึ่งข้อพิพาทที่เป็นที่ถกเกียงกันมากที่สุดคือเรื่องพฤติกรรมการเลียนแบบเกม และการเสพติดเกมนั่นเอง แต่เมื่อมองอย่างเป็นกลางแล้วจะพบว่าปัญหาดังกล่าวมิได้มีสาเหตุมาจากวิดีโอเกมเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากปัจจัยในครอบครัว สิ่งแวดล้อม และตัวของเด็กที่เป็นผู้เล่นด้วย ฉะนั้นการแก้ปัญหาด้วยการคาดโทษที่ตัววิดีโอเกมเพียงอย่างเดียวอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดนัก การแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ฝ่ายผู้ปกครองควรกำหนดกติกาในการเล่นรวมไปถึงการจัดวางตำแหน่งเครื่องเล่นเกมให้เหมาะสม และควรทำความเข้าใจกับเกมที่บุตรเล่นว่าเหมาะสมกับอายุของบุตรหรือไม่  ในระดับชุมชนควรมีการสอดส่องดูแลร้านเกมในพื้นที่ว่าเปิดปิดเป็นเวลา จัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก  ในระดับของรัฐบาลเองควรเร่งดำเนินการในการตรวจจับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และควรเริ่มใช้ระบบจัดเรตของเกมอย่างจริงจัง

Keywords


วิดีโอเกม; พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กไทย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099