ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์กับนักเรียน ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

ปิยะวัฒน์ ทองแก้ว

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์กับนักเรียนระดับต่ำกว่าปริญญาตรี โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและอายุ โดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังของผู้เข้าอบรมก่อนการอบรมและผลการรับรู้จริงหลังจากที่ผู้เข้าอบรมได้รับการอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้ทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวแปร 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญน้อยที่สุดและการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ ดังนี้  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ตามลำดับ ระดับการคาดหวังต่อการอบรมในภาพรวมพบว่ามีระดับการคาดหวังต่อการอบรมในด้านต่าง ๆ โดยรวมในระดับมากและระดับการรับรู้ต่อการอบรมในภาพรวมของผู้เข้าอบรมมีระดับการรับรู้ต่อการอบรมในด้านต่างๆ  อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการบริการ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน แต่มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้มากกว่าด้านอื่นๆ ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลนั้น พบว่า เพศ ที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ต่อการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ในทางกลับกันปัจจัยด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันนั้นไม่มีผลต่อการรับรู้ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการคาดหวังและการรับรู้ต่อการอบรมพบว่า ผู้เข้าอบรมมีการคาดหวังต่อการอบรมแตกต่างกับการรับรู้จากการอบรมที่ได้รับจริงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 การรับรู้จากการอบรมที่ได้รับจริงมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อหลักสูตรภายหลังการอบรมโดยรวมซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

Keywords


ความพึงพอใจ; การอบรมเชิงปฏิบัติการ; ด้านคอมพิวเตอร์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099