ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ปิยะวัฒน์ ทองแก้ว

Abstract


การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เปรียบเทียบความพึงพอใจ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวกและ 4) ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยศึกษาจากผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าทางสถิติคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบสมมติฐานด้วยทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันและการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.60 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 34.40 ส่วนใหญ่ มีอายุต่ำกว่า 20 ปีมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ
20 - 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.50 และช่วงอายุ 30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.50 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.60 และเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 34.40 การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.32 และ S.D. 0.19)


Keywords


ความพึงพอใจ; คุณภาพการให้บริการ; การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099