ตัวเร่งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2 สำหรับการเลือกรีดิวซ์ไนโตรเจนมอนออกไซด์ในแก๊สไอเสียเครื่องยนต์กังหันแก๊สด้วยแอมโมเนีย

ธราธร มงคลศรี, บุศมาศ ทวีสุข

Abstract


งานวิจัยนี้นำเสนอผลการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ผสมสองชนิด V2O5-MoO3/TiO2  ที่มีปริมาณโลหะ V คงที่แต่ปรับเปลี่ยนปริมาณโลหะ Mo สำหรับปฏิกิริยาการเลือกรีดิวซ์แก๊ส NO ด้วย NH3 ในช่วงอุณหภูมิปานกลาง-ต่ำ  โดยใช้แก๊สสังเคราะห์ที่มีองค์ประกอบเดียวกับไอเสียจากเครื่องยนต์กังหันแก๊สที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่มีปริมาณ O2 ในแก๊สปล่อยทิ้งสูงถึง 15 %vol โดยปริมาตร   การทดสอบกระทำในช่วงอุณหภูมิ 100-450°C ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าตัวเร่งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2  เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมในช่วงอุณหภูมิปานกลาง-ต่ำ  ไอน้ำและแก๊ส SO2 ขัดขวางการทำปฏิกิริยากำจัด NO ในช่วงอุณหภูมิต่ำ  แต่เสริมความสามารถของตัวเร่งปฏิกิริยาในช่วงอุณหภูมิสูง  และยังพบว่าอุณหภูมิการเผาตัวเร่งปฏิกิริยาในขั้นตอนการเตรียมส่งผลต่อค่าความว่องไวในการทำปฏิกิริยา

Keywords


ไนโตรเจนมอนออกไซด์; ไนตริกออกไซด์; ตัวเร่งปฏิกิริยา; การเลือกรีดิวซ์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา; V2O5; MoO3

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099